Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2013. évi munkájáról

Társaságunk a magunk mögött hagyott 2013. évben a korábbi időszak eredményeire alapozó nyugodt építkező munkát folytatott. Nem költözött a titkárság, nem kellett újabb és újabb szervezeti átalakulás jogi és személyi feltételeit megteremteni. A Társaság anyagi biztonságát elsősorban garantáló akadémiai támogatás bejáratott pályázati eljárás formájában érkezik (az MTA közcélú tudományos társaságai számára kiírt pályázata). Nagyságrendjében az előző évi, megemelt (4,56 M Ft) összeghez közelítő, 4,45 M Ft-ot nyertünk 2013-ra (igaz, az ezzel kapcsolatos adminisztratív terhek növekedtek, éves helyett féléves elszámolásra tértünk át – így az első félévre 3 M Ft, a másodikra 1,45 M Ft érkezett, ami mind a szakmai munka ütemezését, mind a finanszírozási feladatok teljesítését bonyolultabbá teszi). Ezentúl az elmúlt évre nem kaptunk működési célú, a titkárság és a szervezet működtetéséhez szükséges kiegészítő támogatást, de így is sikeres gazdálkodást folytattunk, kiadványainkat megjelentettük, tervezett tudományos rendezvényünket és választmányi ülésünket megtartottuk, honlapunkat működtettük.

Szervezeti életünket tekintve májusban kipróbálásra került és bevált a megújított alapszabályunkban jóváhagyott „elektronikus közgyűlés” rendszere: a megadott határidőre beérkeztek a napirendi pontokhoz a hozzászólások és a záró szavazás (a költségvetés jóváhagyását, az elnöki és felügyelőbizottsági beszámolók és a közhasznúsági melléklet elfogadását illetően) a megfelelő anonimitással és adatkezelési biztonsággal működött. Ennek érdeme (mint a honlap információgazdag kezelése is) Csapó Mónika szervezőtitkárunké. Honlapunk éves látogatottsága megközelíti a 83 ezret, ez napi átlagban 227 látogatót jelent, amit a gazdag tartalom indokol: a Társaság történetének eddigi valamennyi főtitkári beszámolója digitalizálásra került; bemutatkozó gyűjtemény olvasható a világban található magyarságtudományi műhelyekről, valamint a Társaság közreműködésével készült publikációk jelentős részéhez teljes szövegű hozzáférést biztosítunk (a 2011-es kolozsvári, VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus frissen megjelent anyagaiból is több szerepel itt elektronikus formában: https://hungarologia.net/esemenyek/conferences-and-congresses/magyar-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszusok/; https://hungarologia.net/esemenyek/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/). Augusztus 24-én új helyszínen, az MTA Könyvtárában került sor a Társaság választmányának ülésére, amelynek fő témája a következő, VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előkészítése volt. Augusztus 24-i választmányi ülésünk elfogadta a témát (Kultúra és tudományköziség: magyarságtudomány a 21. században), majd az ülést követő félév során a rendezvényt fogadó Pécsi Tudományegyetemen felállt a helyi szervezőbizottság, megszületett az első körlevél szövegtervezete, és előkészületek történtek a konferencia honlapjának elindítására.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 2013 májusában Kőszegen tartott éves konferenciáján átadtuk az Intézettel közösen alapított díjunkat, a Klaniczay-díjat, amelyet ezúttal Hausner Gábor nyert el, kiemelkedő jelentőségű Zrínyi-monográfiájáért (Márs könyvet olvas: Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom, Argumentum, Bp., 2013).

Tudományos szempontból nagyon fontos rendezvény volt az augusztus 22–23. között Budapesten lezajlott Doktoriskolák IV. nemzetközi konferenciája (a Társaság és az ELTE társszervezésében). A doktoriskolai konferenciasorozat a magyarságtudományi kutatások szakmai utánpótlását biztosítja, a 2013-as konferencia, amelynek témája a Válság és kultúra volt, külö­nö­sen vonzónak bizonyult a fiatal tudósok számára, mintegy 50 előadó mutatta be kutatási eredményeit 5 szekcióban (irodalomtudomány, néprajz, zenetudomány, történettudomány, nyelvtudomány). A konferencia anyagának szerkesztése a hagyományokhoz híven folyik (Bene Sándor főtitkár és Dobos István választmányi tag együttműködésében), a szokásos elektronikus megjelentetés mellett ezúttal papíralapú kiadásra is pályázunk. (Várható hálózati megjelenés: 2014 első félév.)

Publikációs tevékenységünket illetően folytatódott a VII. Hungarológiai Kongresszus aktáinak publikálása; társpályázóként, szakmai szerkesztéssel egyaránt több kiadvány megjelenését segítettük:

  • Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27), szerk. Imre Attila, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.
  • Kortárs magyar kisebbségi irodalmak: Posztkolonializmus, gender studies, Littérature mineure: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27), szerk. Balázs Imre József, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.
  • Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27), szerk. Szoták Szilvia, Vargha Fruzsina Sára, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.
  • A változás kultúrája – régiók és mozgásterek: A Nyelv és kultúra a változó régióban című VII. Hungarológiai Kongresszus interdiszciplináris szimpóziuma (Kolozsvár, 2011. aug. 26–27), szerk. Berszán István, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.
  • Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27), szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013.
  • Zenei művelődésünk a változó régióban: A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai, szerk. Angi István, Csákány Csilla, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2013.

Periodikumaink között megjelentettük idegen nyelvű magyarságtudományi folyóiratunk, a Hungarian Studies 2013. évi első és második számát (vol. 27, Number 1, 2/2013; és . Évkönyvünk, a Balassi Intézettel, az Országos Széchényi Könyvtárral és a Magyar Országos Levéltárral közösen kiadott Lymbus: Magyarságtudományi forrásközlemények (főszerk. Újváry Gábor, szerk. Lengyel Réka) 2012-2013-as kötete szintén megjelent. Külön említendő a nem Magyarországon publikált, de a hungarológiai kutatások szempontjából rendkívül jelentős Spectrum Hungarologicum sorozat, amelynek 7. kötete 2013 utolsó napjaiban jelent meg, Társaságunk elnöke, Tuomo Lahdelma 60. születésnapját köszöntő jelentős tanulmányokkal.

A Társaság jövő évi finanszírozását illetően jó hírként számolhatunk be arról, hogy a 2013 végén megpályázott működési célú támogatásból 650 E Ft-ot nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumának NEA (Nemzeti Együttműködési Alap) keretéből. Működésünket azonban továbbra is jelentős mértékben alapozzuk a tagdíjra, valamint a tagok által adójukból felajánlott támogatásra.

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk tehát, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os adófelajánlásukat továbbra is a 19007689–1–41-es adószámunk feltüntetésével várjuk.

 *

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely a mellékelt csekken befizethető, vagy átutalható számlaszámunkra: Erste Bank Hungary Zrt. 11991102–02102744–00000000, SWIFT kód: GIBAHUHB, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000.

*

Titkárságunk e-mail címe a továbbiakban is nmtt@iif.hu. Levelezési címünk: 1014 Budapest, Országház u. 30. II/1.

 

Tuomo Lahdelma Monok István Bene Sándor
elnök társelnök főtitkár