Tájékoztató a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság 2014. évi munkájáról

Társaságunk 2014-ben az elmúlt két évben kialakult tárgyi és szakmai feltételrendszerben folytathatta munkáját, amelynek egyre inkább a 2016-ban sorra kerülő VIII. Hungarológiai Kongresszusra való felkészülés adja meg a közvetlen távlatát. Működésünk anyagi alapjait továbbra is az MTA éves támogatása garantálja: 2014-re a megelőző évekkel lényegében megegyező összeget (4,45 M Ft-ot) kaptunk, méghozzá az adminisztratív terheket feleslegesen megnövelő pályáztatási rendszer helyett ismét egyedi támogatói döntés alapján. Ez az összeg lehetővé tette alapműködésünk kielégítő folytatását, és sikeres pályázatunk nyomán még ki is egészült az Emberi Erőforrások Minisztériumától működési költségekre kapott 650 E Ft-os támogatással. Elmondható tehát, hogy sikeres gazdálkodást folytattunk, kiadványainkat megjelentettük, választmányi ülésünket megtartottuk, honlapunkat működtettük, Titkárságunk ellátta szervezési és koordinációs feladatait.

A megújított alapszabályunkban jóváhagyott „elektronikus közgyűlés” rendszere a megfelelő anonimitással és adatkezelési biztonsággal 2014-ben is zavartalanul működött. Honlapunk éves látogatottsága továbbra is 80 ezer fölötti, s folyamatosan gazdagodik a rajta található vagy róla elérhető tartalom (az aktuális hungarológiai hírek mellett a külföldi hungarológiai tanszékek információi, a társaság közreműködésével készülő periodikumok és egyedi publikációk elektronikus anyagai). Társaságunk belső információáramlásának csatornája a levelezőlista (https://hungarologia.net/listserv/); az augusztusi választmányi ülés döntése nyomán elfogadásra került a társaság új logója és jelmondata (Flavescent segetes – Zrínyi Miklós fordításában: „Megsárgul a kalász”), amelyek a honlapon is megtalálhatók magyarázattal együtt https://hungarologia.net/about-iahs/logo/), s amelyek a jövőben a Társaság arculatformálásának fontos elemei lesznek.

Folytatódott az előző, Kolozsváron tartott VII. Hungarológiai Kongresszus aktáinak publikálása. A korábban társpályázóként, szakmai szerkesztéssel segített kiadványok 2014-ben elektronikus formában is hozzáférhetővé váltak:

  • Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép- és kora újkorban: Előadások a VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27), szerk. Gábor Csilla, Korondi Ágnes, Luffy Katalin, Tóth Zsombor, Balogh F. András, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. = http://mek.oszk.hu/13200/13225/
  • Párbeszédek kultúrája Gdansktól Oszakáig: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27), szerk.: Imre Attila, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. = http://mek.oszk.hu/13200/13243/
  • Változó nyelv, nyelvváltozatok, területiség: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus szekcióelőadásai (Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27), szerk. Szoták Szilvia, Vargha Fruzsina Sára, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. = http://mek.oszk.hu/13200/13242/
  • A változás kultúrája – régiók és mozgásterek: A Nyelv és kultúra a változó régióban című VII. Hungarológiai Kongresszus interdiszciplináris szimpóziuma (Kolozsvár, 2011. aug. 26-27), szerk. Berszán István, Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2013. = http://mek.oszk.hu/13400/13423/

Periodikumaink között megjelentettük idegen nyelvű magyarságtudományi folyóiratunk, a Hungarian Studies 2014. évi első és második számát (vol. 28, Number 1/2014: http://www.akademiai.com/content/rl850u2326r3/?sortorder=asc; Number 2/2014: http://www.akademiai.com/content/t74884jj7828/?p=0873e703f97a4d7f8acc001890643550&pi=0). Évkönyvünk, a Balassi Intézettel, az Országos Széchényi Könyvtárral és a Magyar Országos Levéltárral közösen kiadott Lymbus: Magyarságtudományi forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, szerk. Lengyel Réka) 2012–2013-as összevont kötete szintén a tárgyévben látott napvilágot.

A 2012-ben Zágrábban a Társaság társrendezésében zajlott horvát-magyar humanizmus-konferencia kötetének (The Old and the New: Parallels and Contacts in Croatian and Hungarian Renaissance) előkészítése folyamatban van, reményeink szerint a következő év folyamán reális a megjelenése.

Szakmai tevékenységünket a megszokott keretek között (jelentős részben egyéb pályázatok és a tagdíjbevétel segítségével) folytattuk. Tudományos szempontból kiemelt tevékenységként kezeltük a tárgyévet megelőző évben, 2013-ban, az ELTÉ-vel közösen rendezett Doktoriskolák IV. nemzetközi konferenciája előadásait közlő kiadvány sajtó alá rendezését. A nagy számban beérkezett szövegek szerkesztésének technikai nehézségei miatt a megjelentetés 2015 első félévére csúszott, viszont időközben sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál az anyag nyomtatott formában történő kiadására, így 2015-ben erre az elektronikus megjelenéssel egyidejűleg kerül sor (partnerünk az Argumentum Kiadó), ami a rendezvény elismertségének emelkedését jelzi.

Folytattuk a 2016-ban sorra kerülő VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Kultúra és tudományköziség: magyarságtudomány a 21. században) előkészítését. A rendezvényt fogadó Pécsi Tudományegyetemen időközben zajlott vezetőségváltás némileg hátráltatta a munkát, de a tárgyév végére véglegessé vált a helyi szervezőbizottság összetétele, a jelen tájékoztatóval egyidejűleg küldjük ki az első körlevelet, és az új egyetemi vezetéssel márciusban esedékes találkozó után várhatóan megkezdi működését a kongresszus honlapja is. Ugyancsak e találkozó függvényében alakul a Kongresszus előrendezvényének, a 2015 augusztusában Pécsett sorra kerülő Doktoriskolák V. Nemzetközi Konferenciájának a megrendezése, amelynek szervezési munkálatait már a tárgyévben megkezdtük, a lebonyolításra sikerrel pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál. A választmányi ülés által jóváhagyott témajavaslat: „Időértelmezések a magyarságtudományokban”. Az előadások a magyarságtudomány különböző diszciplináris területein jelentkező időfogalmakat, idősémákat, és időtapasztalatokat tárgyalják majd.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetének 2014 májusában Szekszárdon tartott éves konferenciáján átadtuk az Intézettel közösen alapított díjunkat, a Klaniczay-díjat. A 2014. évi díjat Csepregi Zoltán nyerte el, a magyar reformáció kezdeteinek új forrásanyag alapján végzett, magas színvonalú monográfiájáért (A reformáció nyelve: Tanulmányok a magyarországi reformáció első negyedszázadának vizsgálata alapján, Bp., Balassi Kiadó, 2013 [Humanizmus és Reformáció]).

*

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os adófelajánlásukat továbbra is a 19007689–1–41-es adószámunk feltüntetésével várjuk.

*

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely a mellékelt csekken befizethető, vagy átutalható számlaszámunkra: Erste Bank Hungary Zrt. 11991102–02102744–00000000, SWIFT kód: GIBAHUHB, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000.

*

Titkárságunk e-mail címe a továbbiakban is nmtt@iif.hu. Levelezési címünk: 1014 Budapest, Országház u. 30. II/1. vagy H-1250 Budapest, Pf. 9.