Az Ungvári Egyetem Magyar Filológiai Tanszéke

Név, elérhetőség 
Department of Hungarian Philology
Faculty of Philology of the Uzhhorod National University
University Street 14.
Uzhhorod 88 000
Ukraine

 

A tanszék profilja
 
Oktatás
Az Ungvári Nemzeti (az 1999-2000-és tanévig Állami) Egyetem – Honlap – Magyar Filológiai Tanszékén középiskolai magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés folyik, az oklevélben ez áll: filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanár. A tanítás nyelve magyar és ukrán. A szaktantárgyakat magyarul, a társadalompolitikai diszciplinákat ukránul tanulják.

 

Kutatás
Fő területek:
  • mai magyar nyelv
  • magyar irodalom
  • világirodalom
  • kárpátaljai magyar irodalom
  • magyar nyelvjárástan
  • szociolingvisztika
  • magyar nyelvtörténet
  • finnugor népek és nyelvek
  • általános nyelvészet
  • magyar-ukrán nyelvi és irodalmi kapcsolatok

 

A tanszék rövid története 
Kárpátalján az Ungvári Állami Egyetemen 1963. szeptember 1-jén kezdődött meg a felsőfokú magyar szakos tanárképzés. A képzés az Idegen Nyelvek Karán az angol tanszékhez kapcsolva indult be. Az 1964-1965-ös tanévben a francia tanszékhez csatolták. Az 1965-1966-os tanévben a Filológiai Karon megalakult az önálló magyar nyelv és irodalom tanszék (tanszékvezető Szimulik Mihail docens, a filológiai tudományok kandidátusa). Ezzel a magyar nyelv és irodalom oktatása az anyanyelvi szakképzés rangját kapta meg. 1966. július 2-ától a mai napig Lizanec Péter professzor vezeti a tanszéket. 1969-ben megnyílt a levelező tagozaton is a magyar szakos tanárképzés. A 2007-2008-as tanévig 827 hallgató szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári képesítést. Ők középiskolákban, felsőfokú oktatási intézményekben, újságszerkesztőségekben, könyvkiadókban, rádió- és tévészerkesztőségekben, utazási irodákban, közigazgatási hivatalokban dolgoznak elsősorban Ukrajnában, Magyarországon, Szlovákiában, Oroszországban, de Ausztriában, Olaszországban, Németországban, Amerikában, Izraelben is hasznosítják végzőseink diplomájukat. A magyar tagozat hallgatói ötéves tanulmányi idejük során 3 évfolyamdolgozatot írnak. Az ötödik évfolyamon szakdolgozatot, az eminens hallgatók az 1999-2000-és tanévtől magiszteri dolgozatot írnak. Az elsőéves hallgatók kéthetes népköltészeti terepgyakorlaton vesznek részt, a másodévesek dialektológiai gyakorlatra mennek, a negyed- és ötödévesek egy, ill. két hónapos pedagógiai gyakorlaton végeznek kárpátalja magyar tannyelvű iskoláiban. A tanszék első oktatói: Zékány Imre és Gortvay Erzsébet, valamint Hegyes Angéla főlaboráns. 1966-tól 1977-ig öt tanárral bővült a tanszék oktatói gárdája: Lizanec Péter lett a tanszékvezető, az új tanárok: Vaszócsik Vera, Kótyuk István, Fodó Sándor, Horváth Katalin, Györke Magdolna.

 

Oktatásról és vizsgakövetelményekről 
Az elmúlt három évben tanulmányi programunkat a bolognai típusú képzési rendszer bachelor – master (BAMA) követelményeinek megfelelően megújítottuk. Egyre fontosabb szerepet kap a diákok önálló munkája referátumok, szemináriumi dolgozatok, zárthelyi dolgozatok formájában. A négyéves bachelor-képzés után, mely inkább a gyakorlati ismeretek és készségek (szakmai tényismeret, írásbeli és szóbeli prezentáció) elsajátítására és fejlesztésére irányul, a diákok egyéves szaktanári képzésben részesülnek, az eminens hallgatók egyéves master-képzés keretében mélyíthetik el elméleti jellegű nyelvészeti, irodalmi, ill. művelődéstörténeti tudásukat, bevezetést kapnak az önálló kutatói munkába. A bachelorképzés államvizsgával zárul magyar nyelvből és irodalomból, a szaktanári képzés szakdolgozat írásával magyar nyelvből vagy magyar irodalomból, a master-képzés magiszteri dolgozat írásával fejeződik be.

Posztgraduális képzés 
1969-ben aspirantúra nyílt. A Magyar Filológiai Tanszéken tizennégyen védték meg kandidátusi értekezésüket. Jelenleg is van három kutatónk – volt tanítványaink -, akik megírták disszertációjukat, s a közeljövőben védik meg Ungváron. Az ukrajnai Legfelső Minősítő Bizottság jóváhagyásával 2000-től 2006-ig Tudományos Szaktanács működött az ungvári egyetemen kandidátusi disszertációk védésére magyar nyelvből és irodalomból (elnök: Lizanec Péter). Hallgatóink közül sokan jelentkeznek PhD-képzésre magyarországi egyetemeken.

Publikációs tevékenység, fejlesztési tervek 
1988-ben a tanszék bázisán megalakult a Hungarológiai Központ, 1990-ben Lizanec Péter prof., a Központ igazgatója folyóiratot alapított Acta Hungarica címmel, amelynek eddig 17 száma jelent meg. A Hungarológiai Központ kezdeményezésére 1993-ban megalakult a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság, a tagok száma 82, közöttük 36 kárpátaljai származású nagydoktor és 46 kandidátus van. A Társaság folyóirata a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság Közleményei, eddig 5 száma jelent meg. Internetes elérhetőség: ITT A tanszéki kiadványok között van: kárpátaljai népmesegyűjtemény, balladagyűjtemény, kárpátaljai irodalmi antológia, Ukrán-magyar, Magyar-ukrán szótár, nyelvjárási atlasz. Előkészületben van a kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára. A tanszék nyelvészei részt vettek az Összkárpáti dialektológiai atlasz munkálataiban. A tanszék oktatói részt vesznek a Hungarológiai Központ nyelvészeti, irodalomtudományi és néprajzi kutatási programjaiban. Az államilag finanszírozott témák között szerepel a kárpátaljai, többségében magyarlakta települések történelmi nevének visszaállítása. Javaslatainkra eddig 65 település történelmi nevét állította vissza Ukrajna Legfelső Tanácsa. Rendszeresen rendezünk nemzetközi szimpóziumokat, eddig 15 nemzetközi konferenciának adtunk otthont. A magyarországi és az európai hungarológiával is vannak kapcsolatok. A magyarországi egyetemekről a múlt század 70-és, 80-as éveiben neves kutatók, oktatók jöttek előadássorozatokat tartani egy-egy egyetemi szaktantárgyból. A 90-és évektől harmadéves hallgatóink részképzésen vesznek részt a Debreceni Egyetemen. Az ötödévesek egy hónapos diploma előtti gyakorlatra utaznak Budapestre, az Országos Széchényi Könyvtárban tanulmányozzák választott témájuk szakirodalmát.

 

A tanszék oktatói

Prof. Dr. Lizanec Peter

tanszékvezető
lizanec@univ.uzhgorod.ua

 

Szakmai életrajz: 
1930. július 2-án született a szolyvai járási Izvor községben

 

Iskolái: 
1936-1948: Izvor, Munkács, Beregszász
1948-1953: Ungvári Állami Egyetem (ukrán filológia)
1953-1966: az ungvári egyetem ukrán nyelvi tanszékének aspiránsa, asszisztense, adjunktusa majd docense
1966-tól az ungvári magyar tanszék vezetője
1959-ben védte meg kandidátusi értekezését (Kárpátalja Nagyszőlősi járásának tiszántúli ukrán nyelvjárásai) a lvivi (lembergi) egyetemen
1971-ben megvédte nagydoktori értekezését (Magyar jövevényszók a kárpátaljai ukrán nyelvjárásokban. Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok) a lembergi egyetemen. 1972-től professzor. Tudományos vezetésével kilencen védték meg kandidátusi értekezésüket
1986-1996 a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság alelnöke.
Oktatási tantárgyai: Bevezetés a nyelvtudományba, Bevezetés az egyetemi nyelvészeti tanulmányokba, Nyelvi kontaktusok, Hungarológia, különböző speckollégiumok stb.

 

Fontosabb publikációk: 
1970, Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok (A kárpátaljai ukrán nyelvjárások alapján), Ungvár, 430 o.
1976, ?????????? ????????????? ? ?????????? ??????? ??????????. ?????????-?????????? ???????????? ?????, ????????, ???????????? ?? ???????, 683 o.
1976, ????? ????????? ?????????? ?? ?? ????????????? ? ??????????? ??????? ????????????? ??????? ????, ???????, 327 o.
1992 A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. I. kötet, Budapest, Akadémiai, 884 o.
1996 A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. II. kötet, Ungvár, 952 o.
2001 Magyar-ukrán szótár, Ungvár, IVA Kiadó, 792 o
 2003 A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. III. kötet, Ungvár-Debrecen, 827 o. 
2005 Ukrán-magyar , Ungvár, IVA Kiadó, 953 o.

 

Tudományos cikkeinek száma meghaladja a négyszázat.

1989-ben a Pro Cultura Hungarica éremmel tüntették ki. 
 
2005-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést.

Horváth Katalin
a filológiai tudományok kandidátusa, egyetemi docens
kati at vpapp.com

Szakmai életrajz:
1945. május 30-án született a nagyszőlősi járási Tiszakeresztúron

 

Iskolái: 
1952-1963: Tiszakeresztúr, Tiszaújlak, Nagyszőlős
1969-ben az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerez.
1970 decemberétől az ungvári egyetem magyar tanszékenek asszisztense, adjunktusa, docense. Mai magyar nyelvet, szociolingvisztikát, szövegtant, általános nyelvészetet tanít
1977-ben védte meg kandidátusi értekezését (A kárpataljai Tisza menti magyar nyelvjárások hangtani rendszere) Észtországban a tartui egyetemen

 

Fontosabb publikációk: 
1976, A kárpátontúli magyar nyelvjárások maganhangzó-rendszere, Uzshorod, 60 o
1983, A kárpátontúli magyar nyelvjárások főbb sajátosságairól. (Társszerző Lizanec Péter) In: Magyar Nyelvjárások XXIV, Debrecen, 3-19. o.
1986, Bevezetés a nyelvtudományba. Tankönyv. (Társszerzők: Lizanec P.M., Tokár G.Sz.), Kijev, Viscsa Skola Kiadóvállalat, 290 o.
1989, Tankönyv a 4. oszt. számára. (Társszerző: Kolozsvári Ilona), Kijev-Uzshorod: Ragyanszka Skola Kiadó, 124 o.
1992, Az Ungvári járás 14 településének helynevei. Magyar Névtani Dolgozatok (Társszerzők Lizanec Péter, Szabó Erzsébet), Budapest, ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató munkaközössége, 123 o.
???????? ???? ??? ???????????.(Társszerző: Lizanec Péter), ???????, ??????????, 367 o.
2005, Ukrán-magyar szótár (? betű), Ungvár: IVA Kiadó, 504-663. o.
2007, A kárpátaljai magyar lakosság nyelv- és nyelvváltozat-választása. In: (Szerkesztette Maticsák Sándor) Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26) nyelvészeti előadásai, Debrecen-Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 41-52. o.

 

Györke Magdolna
a filológiai tudományok kandidátusa, egyetemi docens
m.gyorke at freemail.hu

 

Szakmai életrajz: 
1955. január 27-én született az ungvári járási Tiszaágteleken

 

Iskolái: 
1962-1972: Tiszaágtelek, Nagydobrony.
1977-ben az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerez.
1977-től a tanszék laboránsa, asszisztense, adjunktusa, docense. Mai magyar nyelvet, anyanyelvi tantárgypedagógiát, nyelvjárástant tanít.
2002-ben védte meg kandidátusi értekezését (Az öltözködés szakszókincse a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban) az ungvári egyetemen.

 

Fontosabb publikációk: 
1990 Az öltözködés megnevezései a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (szerkezeti elemzés) In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, 3 A. Linguistica, Debrecen, 257-260. o.
2002 ????? ????? ? ????????? ??????? ??????????, ???????: ???-?? „??? ???????”, 44 o.
2003 Tulajdonnévi eredetű ruhanevek (öltözéknevek) In: Acta Hungarica, X-XI., Ungvár, 45-47. o.
2005 Az összetett mondatok. ????????? ???????? ??? ????????? ?V-V????? ?????????? ?????????? ????????????? ??????????, ???????, ??????????? ????????????? ????????????? ??????????????, 32 o.
2007 Öltözéknevek a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban In: Kárpátika. Cikk- és tanulmánygyűjtemény Kárpátalja kultúrtörténetéből, Uzhgorod, ??????????? ??????., 20-23. o.

 

Zékány Krisztina
a filológiai tudományok kandidátusa, docens
kamot at email.uz.ual

 

Szakmai életrajz: 
1975. július 2-án született Ungváron.

 

Iskolái: 
1992: Ungvári 10. Sz. Dayka Gabor Középiskola.
1997-ben az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerez.
1998-2001 PhD-hallgató a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvi Tanszékén.
2001-től a tanszék asszisztense, adjunktusa, majd docense. Magyar nyelvtörténetet, stilisztikat tanít.
2002-ben védte meg kandidátusi értekezését (Ungvár és környéke földrajzi nevei) az ungvári egyetemen.

 

Fontosabb publikációk: 
1997 Magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok Ungvár utcaneveiben In: Acta Hungarica 1995, VI. évfolyam, Ungvár, 105-109. o.
1997 Ungvár földrajzi nevei In: A magyar névtani kutatások legújabb eredményei. Szerk. B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály, Miskolc-Budapest, 352-356. o.
2000 Az „Ungvár” név etimológiájának módosulásai a történelmi változások tükrében In: Acta Hungarica. Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára, Ungvár, 261-266. o.
2002 ???????? ????????, ???????, ??? ???????, 40 ?.
2003 Ungvár helyneveinek eredet szerinti megoszlása és névszociológiai megoszlása. In: Acta Hungarica X-XI. evf., 1999-2000., Ungvár, Lira Kiadó, 52-56. o.
2007 Patak és potok mind az Ungba ömlik. Ungvár víznevei. In: Kárpátika. Cikk-és tanulmánygyűjtemény Kárpátalja kultúrtörténetéből, Uzhgorod, ??????????? ??????, 79-96. ?.

 

Úr Lajos
a filológiai tudományok kandidátusa, docens
urlajos at freemail.hu

 

Szakmai életrajz: 
1977. augusztus 24-én született az ungvári járási Kisdobronyban.

 

Iskolái: 
1983-1994: Kisdobrony, Csap.
1999-ben az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerez.
1999-2003 PhD-hallgató a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékén
2003-tól a tanszék asszisztense, adjunktusa, majd docense. Mai magyar nyelvet és interetnikai kapcsolatokat tanít.
2005-ben védte meg kandidátusi értekezését (Táplálkozással kapcsolatos szakszavak a dél-ungi-latorcai nyelvjárásokban) az ungvári egyetemen.

 

Fontosabb publikációk: 
2000 Két nép egy „orvosság”. In: Acta Hungarica. IX. Ungvár, 66-68. o.
2004 ???????, ???’????? ? ?????????? ????? ? ????????? ??????? ??????? ????? ???? ????????. In: Acta Hungarica XII., 74-79. o.
2005 ????? ?????? ? ????????? ????????-??????????? ???????? ????????????? ???????. In: Acta Hungarica XIII-XIV., Ungvár, 78-85. o.

 

Ködöböcz Natália
Asszisztens

 

Szakmai életrajz: 
1980. május 16-án született a beregszászi járási Csonkapapiban.

 

Iskolái: 
1997-ben érettségizett a Kászonyi Középiskolában.
2002-ben az Ungvári Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerez.
2005-ben védte meg kandidátusi értekezését (Beregszász helynevei) az ungvári egyetemen.

 

Fontosabb publikációk: 
2003 Beregszász és környékének földrajzi nevei. In: Acta Hungarica 1999-2000, X-XI. évfolyam, Ungvár, 64-71. o.
Beregszász néhány ismertebb belterületi földrajzi neve. In: Acta Hungarica 1999-2000, X -XI. évfolyam, Ungvár, 71-75. o
2004 ? ??????? ??????????? ????????? ???????????? ???? ?? ??????????. In: Acta Hungarica 2001, ???-?? ???., ???????, 20-24. o.

 

Borbély Edit
Adjunktus

 

Szakmai életrajz: 
1948. november 27-én született Técsőn.

 

Iskolái: 
1966: Técsői 3. Sz. Középiskola.
1972-ben az Ungvári Állami Egyetem Filologiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet szerez.
1972-től 1988-ig a Kárpátontúli Ifjúság szerkesztőségében fordító és olvasószerkesztő.
1988-tól 1994-ig a Kárpáti Igaz Szó szerkesztőségében a belpolitikai rovat fordítója és szerkesztője.
1994-től a tanszék oktatója. Mai magyar nyelvet, helyesírási gyakorlatot, fordításelméletet és gyakorlatot tanít.

 

Fontosabb publikációk: 
1998 Az irodalmi személynevek fordításának problémái Leszja Ukrajinka „Erdei rege” című tündérjátéka alapján. In: Acta Hungarica VII-VIII, 16-21. o.
2000 Adalék a lexikai kölcsönzés kutatásához. In: Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára, Ungvár, 113-119. o.
2002 ???????????? ??????????? ?? ?????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ?? ?????????? (Ukrán és orosz rövidítések és betűszók használata a kárpátaljai magyar köznyelvben) In: ???????? ?????? ????????????? ????????????, ????? ?????????, ? 6., 6-11. o.
2003 „Közös szavak” a kárpátaljai magyar regionális köznyelvben. In: Acta Hungarica, X -XI, 22-25. o.
2006 Orosz-ukrán elemek a kárpátaljai magyar diákifjúsag nyelvében. In: Acta Hungarica, XV 2006, 14-17. o.
Borbély Edit-Györke Magdolna. A mai magyar nyelv morfológiája. Alaktani elemzés, I-II. rész. Módszertani segédeszköz az ungvári egyetem másodéves magyar szakos hallgatóinak, Ungvár.
2007-2008 Borbély Edit-Zékány Krisztina. A mai magyar nyelv morfológiaja. Szófaji elemzés. I-II. rész. Alapszófajok. Viszonyszók és mondatszók. Modszertani segédeszköz az ungvári egyetem másodéves magyar szakos hallgatóinak, Ungvár, 2007.

 

Antonenko Miklós
Adjunktus

 

Szakmai életrajz: 
1960. november 29-én született Ungváron.

 

Iskolái: 
1976: Ungvári 1. Számú Középiskola.
1980-ban az Ungvári Zeneművészeti Szakközépiskola zongora szakán szerzett diplomát.
1985-ben az Ungvári Állami Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevelet kap.
1996-1999 PhD-hallgató a Budapesti ELTÉ-n.
2000-től az ungvári magyar tanszék asszisztense, majd adjunktusa. 20. századi magyar irodalmat és észt nyelvet tanít.

 

Fontosabb publikációk: 
1998 Recenzió: A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza In: A Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság Közleményei, Ungvár, 3-4. evf., 207-210. o.
2003 Arvo Valton: A vödör. Kávéházi dialógusok. Aforizmák. Fordítások. In: Együtt. A Magyar Irószövetség Kárpátaljai Irócsoportjának folyóirata, 2003, 8/4., 45-49. o.
2004 ????????? ????? ? ???????? ?????? ???? ??????? In: ???????? ?????? ????????????? ????????????. ?????: ?????????., ???. 10.,93-95. o
2005 ?????? ????. ??????????????. ????????? ? ?????????? ?????? ????????? ?? ???? ?????????, ?????o?, 104 o.
2006 Az identitástudat Arvo Valton műveiben. In: (Szerkesztette Görömbei András, Maticsák Sándor, Takács Miklós) VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus. Az előadások összefoglalói, Debrecen, 2006, 7. o.
2007 Antonenko Miklós-Balla László. Vendégünk: Arvo Valton. In: Kárpáti Igaz Szó. Élet-jel, 2007. 08. 28. Itt

 

Hulpa Diana
Adjunktus

 

Szakmai életrajz: 
1978. június 13-an született az ungvári járási Kisdobronyban

 

Iskolái: 
1995: Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola.
2000-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos magiszteri, tanári oklevelet kap.
2005-ben jogász diplomát szerez az Ungvári Nemzeti Egyetem Jogtudományi Karán.
2000 szeptemberétől az ungvári egyetem magyar tanszékenek aspiránsa, asszisztense, adjunktusa. Az ókori Kelet, a görög-római irodalom, a régi és a felvilágosodás kori magyar irodalom tanára.

 

Fontosabb publikációk: 
2002 ???? ?????? ?? ????????????? ????????? ?????????? In: ??????? ???????? ???????????? ?? ??????????????????. ???. 5, ???????, 81-84. o.
2004 ????? ??????????? ? ????????????? ??????? ?? ??????????. In: ???????? ?????? ????????????? ????????????? ????????????. ?????: ????????? ???. 10., ???????, 22-25. o.
????? ??????? ??????? ? ??????? ????? ????? „??????? ????” ?? ??????? ???????? „???????”. In: ??????? ???????? ???????????? ?? ??????????????????. ????????? ?????????????? ???????? ???????????. ????????? ????? ?????? ? ???????????????????? ????????????? ?????????. ?????? 11., ???????, 213-219. o.
2006 A nyelvi tiszteletadás formái Balla László és Iván Csendej műveiben. In: Acta Hungarica 2004, XV-?? ??? ???????, ???????, 80-84. o.
2007 „A köszönési formák a kárpátaljai magyar és ukrán köznyelvben.” In: (Szerkesztette Maticsák Sándor) Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26) nyelvészeti előadásai II., Debrecen-Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 53-61.

 

Csuka Emőke
Asszisztens

 

Szakmai életrajz: 
1978. november 21-én született Ungváron.

 

Iskolái: 
1995: Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola.
2000-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karának magyar tagozatán filológus, magyar nyelv és irodalom szakos magiszteri, tanári oklevelet szerez.
2003-tól 2006-ig PhD-hallgató a budapesti ELTÉ-n.
2000 szeptemberétől a magyar tanszék oktatója. Reformkori, kortárs magyar irodalmat és világirodalmat tanít.

 

Fontosabb publikációk: 
2000 Archaikus motívumok és elemek Nagy László költészetében. In: Jubileumi kötet Lizanec Péter professzor 70. születésnapjára, Ungvár, 556-560. o.
2002 A tél és a hó motívumok szerepe Nagy László költészetében. In: ???????? ??????. ?????: ?????????, ?6. ???????, 126-129. ?.
2003 Balla László történelemszemlélete (a közelmúlt eseményeinek bemutatása) az Azt bünteti, akit szeret és A végtelenben találkoznak c. regényei tükrében. Az előadás megjelent In: ???????? ??????. ?????: ?????????, ?8. ???????, 112-114. ?.
Pilinszky János: Infernó. Elemzés. In: Lenyomat. (Az avantgard és a modern műveszet irodalmi folyóirata.), Próbaszám, 2003. április, 17-19. o.