A Hamburgi Egyetem Finnugrisztika/Uralisztika Tanszéke

Név, elérhetőség

Universität Hamburg Institut für Finnougristik/Uralistik

University of Hamburg Department of Finno-Ugrian/Uralic Studies

Hamburgi Egyetem Finnugrisztika/Uralisztika Tanszék

Von-Melle-Park 6, Postfach 29, 20146 Hamburg, Németország

Tel.: +49-40-43838-4836

Fax: +49-40-42838-6117

Honlap

Figyelem!

Minden fontos, az oktatással, kutatással, tantervvel kapcsolatos adat, továbbá az oktatóinkkal, végzett hallgatóinkkal, publikációinkkal, rendezvényeinkkel összefüggő információ – folyamatos frissítés mellett – bármikor megtalálható német nyelvű honlapunkon.

A tanszék profilja

Oktatás

A Hamburgi Egyetem Finnugrisztika/Uralisztika Tanszékén az oktatás jelenleg a kétfokozatú képzési formában (BA/MA) folyik:

  • 1. A 2005-ös téli szemesztertől kezdődően megindult a bolognai képzési rendszernek megfelelő alap- avagy BA-képzés a finnugrisztika/uralisztika szakon (német elnevezése: BA-Studiengang Finnougristik/Uralistik). A szak fő- és mellékszakként (major és minor szakként) egyaránt választható. Az MA fokozatú képzés neve “Uralische Sprachen und Kulturen”, ez a 2011/12-es tanév óta folyik.

Kutatás

Fő területek:

  • az uráli nyelvek strukturális és tipológiai jellemzői
  • a szamojéd nyelvek helyzete és jellemzői
  • történeti és összehasonlító finnugor nyelvtudomány
  • a nyelv és a kulturális hagyományok a nemzeti öntudatra ébredés során a kis uráli népeknél
  • További információk itt

A tanszék rövid története

Farkas Gyula, a göttingeni egyetem finnugor tanszékének vezetője már 1950 szeptemberében kezdeményezte egy finnugor intézet felállítását a Hamburgi Egyetemen. Noha önálló tanszék ekkor nem jöhetett létre, Paul Johansent, az egyetem Hanza- és Kelet-európai Történelmi Intézetének rendkívüli professzorát bízták meg az Orientalisztikai Intézet keretében 1952. december 13-án megalapított Finnugor Nyelvi és Finn Országismereti Részleg vezetésével. Ez a munkacsoport alakult át 1959 szeptemberében, Berlin és Göttingen után a német nyelvterületen belül a harmadik ilyen intézetként önálló Finnugor Szemináriummá. Az Intézet vezetői Paul Johansen (1965-ig), Hans Hartmann (1969-ig), Décsy Gyula (1977-ig), Wolfgang Veenker (1998-ig) és Eugen Helimskij (2007-ig) voltak. 2010 óta az intézetet Wagner-Nagy Beáta professzor vezeti. 1988-ban jelentős magyar támogatással Hungarológiai Központ alakult a Finnugrisztikai/ Uralisztikai Intézeten belül, amit alapításától 2003-ig Holger Fischer tudományos titkár irányított. Holger Fischert 2003-ban a Hamburgi Egyetem elnökhelyettesének (rektorhelyettes) választották. Helyettesítésével az alábbi tudományos munkatársakkal (egymást követő sorrendben) bízták meg: Thomas von Ahn, Sugárka Sielaff, Dr. Réka Zayzon. 2013. március 31-én a Hungarológiai Központ, miután a Hamburgi Egyetem illetékes tanszékcsoportja (Sprache, Literatur, Medien II) megvonta az anyagi támogatást, beszüntette tevékenységét.

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről

Lásd fentebb az intézet honlapját.

Publikációs tevékenység, fejlesztési tervek

Tanszékünk munkatársai egy szakfolyóiratot (Finnisch-Ugrische Mitteilungen) szerkesztenek és adnak ki.

Valamennyi munkatársunk rendszeresen publikál különböző szakkiadványokban, folyóiratokban stb. Részletesebb információk itt

Részvétel projektekben, pályázatokban

Tanszékünk számos külföldi intézettel tart fent ERASMUS-kapcsolatot (partnereink finnugrisztikai vagy hungarológiai intézetek a következő egyetemeken: Debrecen, Szeged, Bécs, Helsinki, Jyväskylä, Groningen, Padova, Tartu), amelynek keretében a rendszeres tanár- és diákcserén kívül nemzetközi intenzív programokat szervezünk. Ezenkívül egyetemi oktatók cseréjét biztosító partnerszerződésünk van a Tartui Egyetemmel, az ELTE-vel, valamint a Szentpétervári Állami Egyetemmel. Tanszékünkön a fentebb felsorolt kutatási területek mellett az elmúlt években még egy külső finanszírozású kutatási program folyt: The word stock of the Selkup language as the main source of cultural and historical information about a mortally endangered native ethnicum of Western Siberia. Részletesebb információk a tanszék német nyelvű honlapján olvashatók.

A tanszék 2008-2010 között a GRUNDTVIG-Program támogatásával több partnerrel együtt vett részt a TeLeHu nyelvoktatási segédanyagösszeállító projektben, 2013-2015 között pedig ugyanazen program támogatásával a HUNGAROBOX projektben vesz részt.

A tanszék hungarológus oktatói

Dr. Tiborc Fazekas (a magyar nyelv és kultúra lektora) fazekas at uni-hamburg.de

Óraadó tanár (2013)

Dr. Réka Zayzon (finnugrisztika, leíró magyar nyelvtan) Reka_Zayzon at uni-hamburg.de

A munkatársak részletesebb adatai (CV, publikációk) a tanszék német nyelvű honlapjának megfelelő oldalán olvashatók. Itt és itt.