Bécsi Egyetem Finnugor Tanszék

Név, elérhetőség

Universität Wien

Institut für Europäische und Vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft (EVSL)

Abteilung Finno-Ugristik University of Vienna Institute of European and Comparative Linguistic and Literary Studies

Department of Finno-Ugrian Studies

Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Finnugor Tanszék

Postacím: Universitätscampus Altes AKH (Spitalgasse 2-4), Hof 7 A-1090 Wien

Honlap

Figyelem! Az aktuális adatok és információk – oktatásunkról, kutatásunkról, tanterveinkről, oktatóinkról, abszolvenseinkről, publikációinkról, rendezvényeinkről – bármikor megtalálható és leolvasható a honlapunkról. A német nyelvű honlap használatához egy magyar nyelvű útmutató is készült, és itt megtalálható.


A tanszék profilja

Oktatás

A bécsi finnugor tanszéken 2008-tól két alap- avagy bachelor-képzés folyik:

  • 1. hungarológia (Bachelor Hungarologie)
  • 2. fennisztika (Bachelor Fennistik)

valamint két mester- avagy masterképzés:

  • 1. magyar irodalomtudomány (Masterstudium Ungarische Literaturwissenschaft)
  • 2. finnugor nyelvtudomány, beleértve a magyar nyelvészetet is (Masterstudium Finnisch-Ugrische Sprachwissenschaft)

A bachelor szakos hallgatóknak három és fél, a master szakosoknak pedig két és fél év áll rendelkezésükre, hogy tanulmányaikat elvégezzék. A tanszék képzési profiljának további fontos része a magyar tanári szak (Lehramt Ungarisch), amelyre minden évben lehet jelentkezni. A tanári szakok jelenleg egységes képzések, a bolognai képzési rendszer szerint nincsenek megbontva. Fontos megemlíteni, hogy a tanárképzésben kötelező a kétszakosság.

A 2008. október elsejével érvénybe lépett bachelor- és mastertantervek ill. a magyar tanári szak leírása itt megtalálható.


Kutatás

Fő területek:

  • a magyar irodalom- és művelődéstörténet kapcsolatrendszere a Kárpát-medencében
  • többnyelvűség és kontaktnyelvészet, különös tekintettel az Ausztriában beszélt magyar nyelvváltozatokra
  • gender szempontú kutatás
  • történeti és összehasonlító finnugor nyelvtudomány


A tanszék rövid története

Bár a bécsi egyetemen már a 19. században tanították a magyar nyelvet, a tanszék alapítására csak 1974-ben került sor. Mindmáig a Bécsi Finnugor Tanszék az egyetlen intézmény Ausztriában, amelyen egyetemi szintű magyar filológiai szakképzés folyik. Magyar tolmács- és fordítóképzéssel a bécsi egyetem Fordítástudományi Központja (Zentrum für Translationswissenschaft) és a grazi egyetem Alkalmazott és Elméleti Fordítástudományi Intézete (Institut für theoretische und angewandte Translationswissenschaft) foglalkozik.

A bécsi Finnugor Tanszék első professzora Rédei Károly és utóda (2000 őszétől) Johanna Laakso inkább az összehasonlító finnugor nyelvtudomány szakemberei, mint hungarológusok, azonban az 1970-es évek óta működik a tanszéken egy magyar vendégtanár (általában egy tanévre kapja a megbízatást), aki elsősorban a magyar irodalom oktatását látja el. A tanszék két munkatársa, Deréky Pál tanársegéd (Assistent) és Andrea Seidler (korábban a nyelvoktatásért felelős magyar lektor) habilitációja és docenssé történő kinevezése óta (1990, ill. 2003) jelentősen megerősödött a magyar irodalom és kultúra magasabb szintű oktatása és kutatása. Magyarszakos tanárképzés 1982 óta folyik az intézetben. A végzett tanárszakos hallgatók elsősorban a burgenlandi középiskolákban látják el a magyaroktatást, ezzel részt vállalva a magyar népcsoport nyelvének megőrzésében, ugyanakkor a magyart mint választott idegen nyelvet is tanítják számos iskolában (Magyarország EU-s tagságával hirtelen megugrott a magyar nyelvoktatás iránti igény, elsősorban a burgenlandi, de az alsó-ausztriai középiskolákban is).


Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről

A tanszék tanulmányi programját először 2003 őszétől újították meg a bolognai típusú képzési rendszer bachelor–master (BA/MA) követelményeinek megfelelően. Ezt a programot 2008. október 1-jétől egy átdolgozott változat váltotta fel, amelyben a tartalmak még részletesebben kerültek leírásra és a felvehető órák értéke heti óraszámok helyett ECTS-kreditpontokban van megadva. Az új hároméves bachelor 150 kreditpontos maior és 30 kredites, szabadon választható minor (Erweiterungscurriculum) szakból áll, az új master 120 kreditpontos tömbszak. Az új tanulmányi program a tartalmak részletes leírásával együtt német nyelven a tanszék honlapjáról letölthetők.

A hungarológia oktatásában kiemelt helyet kap a nyelvtanítás, amelynek Ausztriában különösen a heterogén tanulócsoportok problémájával kell megküzdenie: a német anyanyelvű diákok mellett sokan tanulják a hungarológiát olyan magyar származású diákok, akiknek a nyelvi képességei széles spektrumot képeznek a nagyon magas szintű és a meglehetősen hiányos nyelvtudás között. A magyar nyelv alapos tanulását szolgálja a nemzetközi diákmobilitás is: cserekapcsolataink vannak öt magyar egyetemmel, ezenkívül a tanszék két évtizede minden nyáron háromhetes intenzív nyári egyetemet rendez Magyarországon (Sommerkolleg) az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány támogatásával. A nyári egyetem legfontosabb pillére a célnyelvi környezetben zajló intenzív magyar nyelvi kurzus.

A bachelor-képzés az intenzív nyelvtanulás mellett bevezető kurzusokat foglal magában a (magyar) irodalomtudomány és a (finnugor és magyar) nyelvtudomány alapjairól, valamint az önálló tudományos munkáról (források használata, kritika, argumentáció és prezentáció). A második és harmadik tanévben egyre nagyobb az önálló munka szerepe (referátumok, proszemináriumi dolgozatok). A bachelor-képzés két önálló, mintegy 15, ill. 30 oldalas írásos proszemináriumi dolgozattal (Bachelorarbeit) zárul. A hároméves bachelor-képzés után az érdeklődők kétéves master-képzésre iratkozhatnak be. A hungarológiai bachelor után két fő irányban van lehetőség a tanulmányok folytatására: a hungarológia (Master Hungarologie), amely főleg a magyar irodalom és kultúra mélyebb elméleti és elemző tanulmányozásából áll, illetve a finnugor nyelvtudomány (Master Finnougristik), amelynek során a nyelvtudás tökéletesítése mellett (finn nyelvből legalábbis egy elméleti Strukturkurs, tanulmányok a kis finnugor nyelvekből) a diákok elméleti, általános vagy valamilyen speciális területre irányuló nyelvészeti szaktudásukat fejleszthetik. A master-képzés a mintegy 100 oldalas szakdolgozat (Masterarbeit) írásával zárul. A magyar tanári szak egyelőre még a hagyományos, ötéves képzés keretében zajlik, de a jövőben ez is változni fog: a tanárképzés struktúráját is átállítják a 3+2-es rendszerre. A bécsi egyetemen jelenleg kötelező a kétszakos tanárképzés, tehát a magyar mellé még egy másik tanári szakot is fel kell venni. A tanári szak a hungarológiai tárgyak mellett pedagógiai, pszichológiai, ill. szakmódszertani tantárgyakkal egészül ki. Ezenkívül a hallgatók tanulmányaik során iskolai gyakorlaton is részt vesznek. Az egyetemi képzés lezárulása után egy évig kiképzett vezetőtanár irányításával oktatnak, ezzel ér véget a teljes képzésük. A tanszék hungarológiai oktatásának túlnyomó része közös a hungarológia és magyar tanári szakos diákok számára, a nyelvtudományi tartalmú előadások jelentős részét mind a hungarológia, mind a fennisztika szakos diákok látogathatják. A tanszéken az oktatás túlnyomórészt német nyelven folyik, de a magyar vendégoktatók (főleg a haladó diákoknak szánt) óráin részben, a magyar nyelvórákon pedig túlnyomórészt magyar nyelven folyik a tanítás; némely vendégoktató angolul is tanít.


Posztgraduális képzés

A 2009/10-es tanévtől kezdve a régi kétéves doktori programot felváltott az új, hároméves PhD-képzés. A régi doktori program résztvevőinek 2017-ig van lehetőségük a stúdiumot lezárni. A tanszéken PhD ill. a régi program szerint doktori fokozatot lehet szerezni finnugor, finn és magyar nyelvészetből, valamint magyar irodalomból.


Publikációs tevékenység, fejlesztési tervek

Tanszékünk egy kiadványsorozatot (Finno-Ugrian Studies in Austria, kiadja a LIT-Verlag kiadó) és egy elektronikus folyóiratot (WEB-FU) ad ki; ezenkívül rendszeresen publikálnak a tanszék munkatársai egyéb kiadványokban, folyóiratokban stb. Részletes információ: itt.

Részvétel projektekben, pályázatokban

Tanszékünknek jelenleg tizenhárom európai egyetemmel van Erasmus-szerződése, partnereink finnugrisztikai vagy hungarológiai intézetek. Az Erasmus-együttműködések keretében a rendszeres tanár- és diákcserén kívül nemzetközi intenzív programokat is szervezünk. Kooperációink (diák- és/vagy tanárcsere) vannak más egyetemekkel. A Közép-Európai Diák- és Tanárcsere-Hálózat (CEEPUS) keretén belül hallgatók és tanárok mozgását biztosítjuk a következő egyetemek között: Bécsi Egyetem, Szegedi Egyetem, Újvidéki Egyetem és Pozsonyi Egyetem.

Az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány keretében elsősorban a két ország egyetemi oktatóinak és hallgatóinak cseréjére kerül sor.

Tanszékünkön jelenleg három nagy kutatási projekt folyik:

A tanszék sikeresen lezárult korábbi kutatási projektjeiről itt található információ: http://finno-ugristik.univie.ac.at/forschung/


A tanszék oktatói

Prof. Johanna Laakso
finnugor nyelvészet
johanna.laakso at univie.ac.at

Associate Prof. Pál Deréky
magyar irodalom
pal.dereky at univie.ac.at

Associate Prof.Timothy Riese
finnugor nyelvészet
timothy.riese at univie.ac.at

Associate Prof. Andrea Seidler
magyar irodalom
andrea.seidler at univie.ac.at

Prof. Wolfgang Müller-Funk
kultúratudomány
wolfgang.mueller-funk at univie.ac.at

Senior Lecturer, Mag. Márta Csire
magyar nyelv
marta.csire at univie.ac.at

Senior Lecturer, Mag. Mikko Kajander
finn nyelv és kultúra
mikko.kajander at univie.ac.at

Senior Lecturer, Brigitta Pesti, PhD  
magyar irodalom
brigitta.pesti at univie.ac.at

Senior Lecturer, Triinu Viilukas, MA
észt nyelv
triinu.viilukas at univie.ac.at

Óraadó tanárok

Mag. Edina Hornyák
magyar tanárképzés, szakdidaktika
edina.hornyak at univie.ac.at

Mag. Viktória Eichinger
magyar nyelvészet
viktoria.eichinger at  univie.ac.at

Dr. Károly Kókai
magyar történelem és országismeret
karoly.kokai at univie.ac.at

Dr. Wolfram Seidler
a filológiai kutatás módszerei, médiahasználat
wolfram.seidler at univie.ac.at

Anna Sickl
finn nyelv
anna.sickl at univie.ac.at

Mag. Laura Spadinger
finn nyelv

Mag. Maria Anna Köstlbauer
finn nyelvészet
maria.anna.koestlbauer at univie.ac.at

Mag. Erika Regner
irodalomtudomány
erika.regner at univie.ac.at

Vendégprofesszorok

Dr. Tamás Forgács
magyar nyelvészet
tamas.forgacs at univie.ac.at

Dr. Niemi-Pynttäri Risto
csak a nyári félévben; finn irodalom
risto.niemi-pynttaeri at univie.ac.at

Associate Prof. Erzsébet Barát (Käthe-Leichter vendégprofesszúra)
genderkutatás
erzsebet.barat at univie.ac.at