Társaságunk kiemelt fontosságú tevékenysége a 2016. év folyamán a Kultúra- és tudományköziség – Magyarságtudomány a 21. században című VIII. Nemzetközi Hungarológia Kongresszus szervezése és lebonyolítása volt, amelynek Pécs városa adott otthont, augusztus 22. és 27. között. A társszervező a Pécsi Tudományegyetem volt – a kongresszus az első kiemelt rendezvény volt az egyetem 650 éves fennállását ünneplő események sorában. A kongresszus fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, védnökei Lovász László, az MTA elnöke és Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere. A munkát segítő partnereink a város és a régió tudományos életének intézményei (a PTE mellett az MTA Pécsi Területi Bizottsága) voltak; a szervezésben részt vett és a lebonyolítást (a kísérőprogramokkal, kirándulásokkal, koncertekkel, fogadásokkal együtt) magas szakmai szinten végezte a CongressLine Kft. A szakmai program több helyszínen (Kodály Központ, PTE BTK, PTE Művészeti Kar, Dóm Kőtár) párhuzamosan zajlott; egy napra az ülések, kirándulással egybekötve, átkerültek Szekszárdra, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karára.

A zavartalan lebonyolítást a Nemzeti Kulturális Alaptól kapott pályázati támogatás, valamint a Pécsi Tudományegyetem évfordulós költségvetésének hozzájárulása tette lehetővé. A kongresszus nyitónapján rendezett közgyűlés elfogadta az előző kongresszus (Kolozsvár, 2011) óta végzett munkáról szóló szakmai és gazdasági beszámolót, jóváhagyta a következő, IX. Nemzetközi Magyarságtudományi Kongresszus helyszínét és időpontját (Varsó, 2021), és átadásra kerültek a Lotz János-emlékérmek (Anssi Halmesvirta, Jyväskylä, Mészáros András, Pozsony, Sándor Anna, Nyitra); a zárónapon tartott második közgyűlés pedig részint megerősítette tisztségükben a vezető tisztségviselőket (társelnök, főtitkár), részint – Tuomo Lahdelma elnök úr megbízatásának lejártával – új elnököt választott Andrea Seidler professzor asszony személyében.

A szakmai munka 40 szimpóziumban zajlott, összesen 506 regisztrált előadó, 25 országból, 128 intézmény képviseletében vett részt a tudományos eszmecserében. A kongresszusnak immár hagyományos eleme volt a doktorjelöltek szimpóziuma, amelynek vegyes anyaga (valódi kongresszus a kongresszuson belül) a hungarológia szinte minden részdiszciplínáját érintette; előadói mezőnye a tavaly nyári – ugyancsak Pécsett megrendezett – doktoriskolai konferencia legjobbjaiból került ki. A szakmai szekciók részletes programja megtekinthető a kongresszus most is működő honlapján (http://hungkong2016.hu/), a szimpóziumok anyagának kötetbe szerkesztése az elmúlt hónapok során kezdetét vette az egyes tudományos közösségekben, a pályázati munkát a következő időszakban – mint eddig is – Társaságunk titkársága segíti, illetve koordinálja. Összességében a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus igen sikeresnek minősíthető, lebonyolítása megfelelt az előirányzott terveknek, hasznosan szolgálta a több száz előadó tudományos eszmecseréjétől várható hosszú távú befektetés fő célját, a magyarságtudomány nemzetközi népszerűsítését, valamint feladatainak és küldetésének definiálását a tudományköziség kontextusában. Újdonsága volt a kongresszusnak, hogy a szimpóziumok sorában jogi, orvostudományi és politikatudományi témák is szerepeltek, ezzel jelentősen szélesedett a korábban a „magyar filológia” hagyományos diszciplínáira korlátozódó tudományos spektrum. A rendezvény sajtóvisszhangjáról a Társaság honlapja is válogatást közölt (https://hungarologia.net/viii-nemzetkozi-hungarologiai-kongresszus/.)

A Társaság a fő rendezvény mellett természetesen az elmúlt évben is folytatta szokásos munkáját. Működésünk anyagi alapjait továbbra is az MTA éves támogatása garantálja: a 2016-ra kapott éves támogatás összege (4,57 M Ft) tette lehetővé alapműködésünk kielégítő folytatását, amelynek érdemi összegű finanszírozására egyéb pályázati keretből nem nyílik mód. E költségek túlnyomó részét a Társaság munkáját koordináló titkárság működtetése teszi ki (szervezőtitkárunk tiszteletdíja, a könyvelési költség fedezése, az iroda bérleti díja, utazási költségek stb.; az elmúlt évekhez képest a postaköltséget redukálni tudtuk, azonban immár rendszeres tételként jelentkezik a jogi környezet állandó változásából adódó ügyvédi költség). A 2016. év legnagyobb energiát követelő feladata a titkárság költözése volt, amelyet az eddig annak otthont adó MTA BTK költözése tett elkerülhetetlenné – velük együtt tette át székhelyét a titkárság is az MTA új Humán Tudományok Kutatóházába. (A költözésre konkrétan már 2017 januárjában került sor, többszöri halasztás után, előkészítése és szervezése azonban még 2016-ban zajlott. A költözés során a Társaság 1961–2011 közötti történetére vonatkozó teljes iratanyagot átadtuk az Akadémiai Levéltárnak, a továbbiakban ott kutatható.)

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság közösen viseli az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal a régi magyar irodalom és művelődéstörténet legnagyobb presztízsű díjának, a „Klaniczay-díjnak” (https://hungarologia.net/about-iahs/prizes-and-awards-of-the-international-association-of-hungarian-studies/tibor-klaniczay-prize/ ) a költségeit. A 2016. évi Klaniczay-díjat Bitskey István, a Debreceni Egyetem professzor emeritusa, az MTA rendes tagja kapta, az In memoriis martyrum: Pázmány és a katolikus mártirológia című tanulmányára (megjelent a Hitvédelem, retorika, reprezentáció Pázmány Péter életművében című kötetében, Bp., Universitas Kiadó, 2015).

Több korábbi publikációnk elektronikus formában ugyancsak tavaly vált elérhetővé a Magyar Elektronikus Könyvtár felületén:

  • Irodalomértelmezések a felvilágosodástól napjainkig, szerk. Egyed Emese, Kolozsvár, 2014: http://mek.oszk.hu/15800/15859
  • Zenei művelődésünk a változó régióban: A VII. Hungarológiai Kongresszus Zenetudományi Szekciójának előadásai, szerk. Angi István, Csákány Csilla, Kolozsvár, 2013: http://mek.oszk.hu/15800/15892
  • Kortárs magyar kisebbségi irodalmak: Posztkolonializmus, gender studies, littérature mineure, szerk. Balázs Imre József, Kolozsvár, 2013: http://mek.oszk.hu/16100/16104

Ugyancsak kongresszusi kiadvány (a MEK honlapjára várhatóan az idén kerül fel):

Publikációs tevékenységünk keretében folytattuk periodikumaink kiadását. A Lymbus: Magyarságtudományi forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, felelős szerk. Lengyel Réka) 2015. évi kötete a szokásos átfutási idővel, 2016-ban jelent meg, gazdag művelődéstörténeti és hungarológiai tartalommal (http://epa.oszk.hu/01500/01500/00012/pdf/). Idegen nyelvű periodikumunk, a Hungarian Studies 2016-ban egy számot tudott megjelentetni a szokásos kettő helyett (http://www.akademiai.com/toc/044/30/1 ) – a késedelmet fájdalmas veszteség (a főszerkesztő Szegedy-Maszák Mihály halála) indokolja, amelynek nyomán át kellett szerveznünk a szerkesztőséget (Hites Sándort kértük fel felelős szerkesztőnek, a főszerkesztést Andrea Seidler elnök asszony vette át). A Társaság kiadásában jelent meg Társaságunk korábbi alelnökének, jelenlegi választmányi tagjának, Pritz Pálnak új gyűjteményes kötete: A relativizálás elfogadhatatlansága: Hazánk és a nagyvilág – újabb tanulmányok, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2016.

Az elmúlt évben az NKA-tól nyert támogatás (700.000 Ft) lehetővé teszi az „Időértelmezések a magyarságtudományokban: A doktoriskolák V. nemzetközi konferenciája” címmel Pécsett, 2015. augusztus 27–28-án rendezett tanácskozás anyagának sajtó alá rendezését – a munka már tavaly megkezdődött, a kötet kiadására terveink szerint 2017-ben kerül sor, ehhez azonban kiegészítő pályázati forrásra is szükségünk lesz.

A Társaság szervezeti életét szabályozó rendezvényeinket 2016-ban is a korábbi rendszerességgel és formában tartottuk meg (közgyűléseinkről és választmányi ülésünkről a honlap tájékoztat: https://hungarologia.net/2016-evi-kozgyulesek/). Társaságunk belső információáramlásának fő csatornája továbbra is a levelezőlista (https://hungarologia.net/listserv/), s tovább működtetjük az egyre többek hungarológiai szakmai tájékozódását megkönnyítő, friss információkat közlő, a Társaság szervezőtitkára, Csapó Mónika által szerkesztett honlapunkat is (https://hungarologia.net/).

Összegezve: szakmai szempontból sikeres esztendőt zártunk, az akadémiai támogatás pedig lehetővé tette a folyamatos működést a szervezeti életünket megnehezítő körülmények között is (költözés). Reményeink szerint 2017-ben új helyen, de a megszokott színvonalon folytatjuk a magyarságtudományi kutatások és a szakmai munka koordinálását, amiben továbbra is számítunk tagságunk szakmai, erkölcsi és anyagi támogatására.

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os adófelajánlásukat továbbra is a 19007689–1–41-es adószámunk feltüntetésével várjuk.

*

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely a mellékelt csekken befizethető, vagy átutalható számlaszámunkra: Erste Bank Hungary Zrt. 11991102–02102744–00000000, SWIFT kód: GIBAHUHB, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000.

Titkárságunk e-mail címe a továbbiakban is nmtt@iif.hu. Új levelezési címünk: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4. B. ép. VIII. em. 41. vagy H-1453 Budapest, Pf. 33.

 

error
fb-share-icon