A Prágai Egyetem Közép-európai Tanszéke

Név, elérhetőség

Katedra středoevropských studií
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Jana Palacha 2
11000 Praha 1
Česká republika

Közép-európai Tanszék
Károly Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Jana Palacha 2
11000 Prága 1
Csehország

Honlap

A szak profilja

2004 folyamán a magyar főszak az Általános Nyelvészeti és Finnugrisztikai Intézetből egy újonnan létrehozott intézménybe került. A Kelet-európai és Szlavisztikai Stúdiumok Intézetében a magyar szak a Közép-európai Stúdiumok Központjának részévé vált, megőrizve – „kifutó főszakként” – a korábbi hagyományos magyar nyelvészeti és magyar irodalmi filológiai képzést, illetve betagolódott egy új tanulmányi programba, amely a korábbihoz képest a regionális stúdiumra helyezi a hangsúlyt. A programváltás egybeesett a Karon folyó, az európai rendszerrel harmonizáló új struktúra, a három fokozatban zajló egyetemi képzés bevezetésével. Hat év után, 2010 végén a Kelet-európai és Szlavisztikai Stúdiumok Intézete három részre oszlott, 2011 februárjától a magyar szak a Közép-európai Tanszék keretében működik. A BA képzés akkreditációját követően az idén megkezdődik a Tanszéken, beleértve a magyar szakot is, a mesterképzés (MA) is.

A tanszék tanulmányi programjában lengyel – szlovák – magyar interdiszciplináris régió-tanulmányokat kínál, melyben a korábbihoz képest erősebben van jelen a régió történelmének és közelmúltjának tanulmányozása, ugyanakkor a hallgatók bizonyos alapismereteket is elsajátítanak az egyes országok/nemzetek irodalmából, nyelvészetéből és kultúrtörténetéből.

 A kutatás/oktatás fő területei

Lengyel, magyar, szlovák irodalom- és kultúrtörténet, történelem és politikatörténet, illetve a lengyel, magyar és szlovák nyelv, mint idegen nyelv, az egyes nyelvek leíró nyelvtana. Célunk, hogy a közeljövőben a jelenleg kifutó magyar főszak akkreditációját meghosszabbítva újra lehetővé váljék a teljes magyar filológiai képzés, illetve a korábbi évekhez hasonlóan lehetőség nyíljék a posztgraduális magyar képzésre is. Másik fontos célkitűzésünk, hogy a szak a kutatómunka területén is aktívabban kapcsolódjon be mind a cseh, mind pedig nemzetközi tudományos együttműködésbe. 

A magyar szak mintegy 15000 kötetes komoly szakmai könyvtárral rendelkezik.

A tanszék rövid története

A magyar filológiának régi hagyományai vannak a prágai Károly Egyetemen, ami természetes következménye annak, hogy az egymás szomszédságában-, illetve egy államalakulaton belül is több évszázadon együtt élő egykori két királyságot át nagyon szoros – politikai és kulturális – szálak kötötték össze. Közép-Európa első egyeteme, az 1348-ban alapított Károly Egyetem sok egykori magyar diák számára jelentett csábító lehetőséget tanulmányai folytatására. Mindez, természetesen, nem a leglényegesebb eleme, alapja a szak létének, de kétségtelenül rendkívül fontos körülmény, ha a magyar filológia helyét cseh kontextusban meg akarjuk érteni. A magyar szak, önálló stúdiumként kisebb megszakításokkal 1854-től van jelen a Károly Egyetemen. A legrégebbi korokból a besztercebányai születésű Riedl Szende nevét kell megemlítenünk, aki a magyar szak első lektora volt. A cseh származású František Brábek gyermekkorában, magyar környezetben sajátította el a nyelvet és vált kitűnő műfordítóvá, a magyar nyelv lektorává. A két háború közötti időszak idején a szlovák származású Pavol Bujnák volt a magyar szeminárium lektora. A második világháborút követően a szakot a neves cseh nyelvész, tipológus és finnugrista Vladimír Skalička kezdeményezésére újították meg, és 1950-től a szak folyamatosan van jelen az egyetemen. Ebben kulcsszerepe volt Rákos Péternek, a kassai születésű hungarológusnak, aki több mint ötven éven át állt a szak élén, s munkásságának köszönhetően az Általános Nyelvészeti és Finnugrisztikai Tanszék keretében működő Magyar Filológia tanszékcsoport nemzetközi viszonylatban is jelentős hungarológiai műhellyé vált. Rákos Péter 1991-től 1996-ig a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság elnöki posztját is betöltötte.

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről

Az Alapképzés (BA) nyelvi, irodalmi, történelmi és kultúrtörténeti modulból áll. A hallgatók már tanulmányaik kezdetén lengyel, magyar vagy szlovák nyelvre szakosodnak, saját választásuk alapján. Ez azt jelenti, hogy a választott nyelvből intenzívebb képzést kapnak, magát az adott nyelvet is elsajátítják, amiben elsősorban a magyarországi részképzés jelent kiemelkedő segítséget. A BA képzés három, az MA képzés két évig tart, ez előbbi egy BA-dolgozattal és BA-vizsgával, utóbbi szakdolgozattal és államvizsgával zárul. A Közép-európai Tanszéken posztgraduális képzés is folyik, de a magyar szakon jelenleg PhD.-képzés nincs. Magyar témájú PhD. dolgozat mindazonáltal így is van, ennek vezetője a magyar szak oktatója, s készülnek a Kar más intézeteiben is olyan disszertációk, melyekben jelenleg is részt vállalunk valamilyen formában.

A tanszék oktatói különböző cseh és nemzetközi kutatási projektekben is részt vesznek, köztük cseh alapkutatási programokban is. Kitűnő kapcsolatokat tartunk magyar hungarológiai oktató- és kutatóhelyekkel, Magyarországon és más országokban egyaránt.

A tanszék vezetője

Marek Junek

A szak oktatói

Fercsik Erzsébet (vendégtanár)

Gál Jenő

Kolmanová Simona

Schreier Angéla

 

Utolsó frissítés: 2013. január 29.