A Padovai Egyetem Finnugor Tanszéke

Név, elérhetőség
Cattedra di Filologia Ugrofinnica
Dipartimento di Discipline linguistiche, comunicative e dello spettacolo
Facolta di Lettere e Filosofia
Universita degli studi di Padova
 
Chair of Finno-Ugrian Philology
Department of Linguistics and Communication studies
Faculty of Arts and Philosophy
University of Padua
Via Beato Pellegrino 1 35137
Padova
Italia/Italy
 

 

A tanszék profilja

 

Oktatás

 

A Padovai Egyetem Finnugor Tanszékén két főszakképzés folyik:
 • 1. magyar nyelv és irodalom
 • 2. finnugor filológia
A padovai tanszék kialakulásának történetéből következik, hogy a hungarológia a finnugor nyelvtudománnyal és néprajzzal társul. Mindkettő szakirány egyenjogú és önálló, bár esetenként egymás tanegységeiből is építkezik. Miközben a tanítás a magyar nyelv ill. irodalom és kultúra, valamint a finnugrisztika több területét is felöleli, a tudományos kutatás a tanszék munkatársainak szakterületét és egyéni érdeklődését tükrözi.

 

Kutatás

 

Fő területek:

 

 • 1. a magyar nyelv alaktani és mondattani sajátosságai
 • 2. az olasz nyelv hatása a magyarra
 • 3. a magyar nyelv olasz nyelvterületen
 • 4. az olasz, magyar, finn idiomatikus kifejezések
 • 5. a múlt magyar nyelvészei
 • 6. a magyar és finn irodalom olasz fogadtatása
 • 7. a régi magyar és finn irodalom
 • 8. összehasonlító magyar és finn lingvisztika
 • 9. a finnugor nyelvek alaktana
 • 10. az egyes finnugor nyelvek története
 • 11. mordvinisztika
 
A tanszék rövid története

A padovai Magyar nyelv és irodalom, majd Finnugor filológia Tanszék keletkezése 1964-hez kötődik, ugyanis ekkor indult meg prof. Carlo Tagliavini kezdeményezésére a magyar nyelv és irodalom tanítása főszakként. Az első magyar cseretanár prof. Fábián Pál volt, aki hamarosan azután elvállalta a finnugor filólogia tanítását is. Prof. Fábiánt 1969-ben prof. Sallay Géza követte a tanszékvezetői poszton; Sallay utódai Fogarasi Miklós, Szabó Győző és Dezső László professzorok voltak. 1999 óta Danilo Gheno a finnugor filológia professzora, valamint a magyar nyelv és irodalom megbízott tanára.

 

Okatásról és vizsgakövetelményekről

Az elmúlt években tanulmányi programunkat a bolognai típusú képzési rendszer bachelor -master (BAMA) követelményeinek megfelelően megújítottuk. Az első tanév programjában kiemelt helyet kap a nyelvtanítás, mely kezdő szintről indul azzal a célkitűzéssel, hogy három éven belül diákjaink már elég jól tudjanak olvasni-írni magyarul, valamint képesek legyenek egy magyarországi egyetemen néhány hónapra bekapcsolódni a magyar nyelven folyó képzésbe. Az első évben a hallgatók az intenzív nyelvtanulás mellett irodalomtörténeti áttekintést kapnak. A második és harmadik tanévben folytatódik a nyelv- és irodalomtanulás, kiegészítve a finnugor nyelvészeti-néprajzi tanulmányozással. Ezeken az órákon a diákok önálló munkája egyre fontosabbá válik referátumok és dolgozatok formájában. A hároméves ún. laurea breve-képzés (bachelor) után, mely inkább a gyakorlati ismeretek és készségek elsajátítására és fejlesztésére irányul, a továbbjutók kétéves ún. laurea magistrale-képzés (master) keretében mélyíthetik el elméleti jellegű nyelvészeti, irodalmi ill. művelődéstörténeti tudásukat és bevezetést kaphatnak az önálló kutatói munkába. Mind a laurea breve-, mind a laurea magistrale-képzés szakdolgozat írásával zárul. A teljes képzés túlnyomórészt olasz nyelven folyik.

 

Posztgraduális képzés

A posztgraduális képzést a Padovai Egyetemen nyelvészettel illetve irodalomtudománnyal foglalkozó kutató egység irányítja. Jelenleg két volt tanítványunk foglalkozik disszertációjának elkészítésével, mindkettő nyelvészeti témáról.

 

Publikációs tevékenység, fejlesztési tervek

Tanszékünk munkatársai rendszeresen publikálnak a Padovai Egyetem hagyományosan előállított nyelvészeti folyóiratában (Quaderni Patavini di Linguistica) vagy a Padua Working Papers internetes lapon ; időszakosan nemzetközi szimpóziumokat szerveznek: az utolsó (olasz-magyar) találkozó 2003-ban volt. A magyarországi és az európai hungarológiával is kapcsolatot tartunk főleg az Erasmus-Socrates keretében. Partnereink a következő egyetemek: Budapest, Debrecen, Pécs, Piliscsaba, Szeged, Bécs, Hamburg, Jyväskylä, Párizs (Sorbonne Nouvelle) és Tartu. A magyarországi egyetemekről minden évben oktatók jönnek hozzánk.

A tanszék oktatói

Prof. Dr. Danilo Gheno tanszékvezető

danilo.gheno at unipd.it

 

Szakmai életrajz:

1944. május 8-án született Romano d’Ezzelino-ban (Vicenza, Olaszország).

 

Iskolái:

1950-1963 d’Ezzelino és Bassano del Grappa (Vicenza)

1963-1969 Padovai Egyetem (orosz-magyar szak)
1969 dottore in lingue
1967-1972 tanulmányok Leningrádban, Hamburgban, Helsinkiben, Budapesten
1972-1975 olasz lektor Szegeden a JATE-n
1975-1999 a finnugor filológia megbízott tanára, majd professzora a Firenzei Egyetemen
1985-1988 apulaisprofessori a Turkui Egyetemen
1999- a finnugor filológia professzora, valamint magyar nyelv és irodalom megbízott tanára a Padovai Egyetemen.

 

Fontosabb publikációk:
1975-76 Az erza-mordvin névutók áttekintése, „Nyelvtudományi Közlemények” 77-1: 45-56 / 78-1: 39-70.
1977 Compendio di filologia ugrofinnica (uralica), Firenze, CLUSF: X-323.
1981 Megjegyzések a mordvin és cseremisz közti grammatikai egyezésekről, „Nyelvtudományi Közlemények” 83-1: 114-121.
1986 [Fábián Zsuzsannával közösen] Italianizmusok. Olasz állandó szókapcsolatok, szólások és közmondások, Budapest, Terra, 19892, 19913, 19934
1993 [Päätoimittaja-ként] Italialais-suomalaisia idiomaattisia ilmaisuja, Turku, Universita di Turku: 197.
1996 Die Verneinung im Mordwinischen, „Nyelvtudományi Közlemények” 94: 133-136
2001 [Zaicz Gáborral közösen] Verba manent. Suomi-unkari-italia fraseologia, Jyväskylä, Jyväskylän Yliopisto, 159.
2003-2005 La questione dell’Urheimat uralica e i primi contatti tra ugrofinni e balti, „Res Balticae” 8: 7-34 / 10: 7-34.
2007 Storia e attualita dell’interpunzione delle lingue uraliche. In: Slavica et alia. Per Anton Maria Raffo, Firenze, La Giuntina, 97-129.

 

 

Dr. Edit Rózsavölgyi, C.E.L. [Collaboratore ed esperto linguistico]
magyar lektor edit.r@unipd.it

Szakmai életrajz:

1961. augusztus 5-én született Barcson

 

Iskolái:

1979 érettségi Kaposváron

1980-1982 ELTE (angol-orosz-olasz szak)
1982-1986 Veronai Egyetem (angol-orosz szak)
1986 dottore in lingue
1986 C.E.L.

 

Legújabb publikációk:
2006
Fiabe ungheresi tra narrazione popolare e raccolte erudite. In: La fiaba e altri frammenti di narrazione popolare, Firenze, Olschki: 231-249. [B. Fejes Katalinnal közösen]: La questione della traducibilita della struttura fonica nelle poesie. Un’analisi comparativa ungherese-italiana. In: Miscellanea di studi in onore di Mária Farkas, Szeged, JATEPress, 65-79. Riflessioni sulla classificazione dei suffissi nominali in ungherese. Indagine morfologica, „Padua Working Papers” 1,

2007

A nyelv szerepe a kultúra, a nép és a nemzet azonosságtudatának alakításában. In: Nyelv, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. aug. 22-26) nyelvészeti előadásai, I. k., Budapest-Debrecen, Magyarságtudományi Társaság: 125-139. Il progetto ‘Vocabolario delle reggenze ungherese-italiano’. Problematiche di ordine linguistico sorte nel corso dell’elaborazione. In: Miscellanea di studi offerti a Laura Vanelli da amici e allievi padovani, Udine, Forum, 283-292.