A Müncheni Egyetem Finnugor és Uralisztikai Intézete

A Müncheni Egyetem Finnugor és Uralisztikai Intézete

Név, elérhetőség

Ludwig-Maximilians-Universität München

Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften

Institut für Finnougristik/Uralistik

Ludwig-Maximilians-University of Munich

Faculty of Languages and Literatures

Institute of Finno-Ugrian Studies

Ludwig Maximilians Egyetem

München

Nyelv- és Irodalomtudományi Kar

Finnugor és Uralisztikai Intézet

Postacím: Ludwigstraße 31/III. 80539 München

Honlap

Titkárság

Az intézet profilja

A müncheni Finnugor és Uralisztikai Intézet jelenleg MA-képzést (Magister-Artium-Studium) folytat. Az egyetemen a 2009/2010-es tanévtől indul BA-, illetve MA- képzés. Ez a változás intézetünket is érinti, így a következő tanévtől mindkét képzési formában szerezhetnek végzettséget a beiratkozott hallgatók.

Az intézetben folyó oktatás és kutatás főbb területei

  • történeti nyelvészet és a finnugor nyelvek tipológiája
  • történeti és összehasonlító finnugor nyelvtudomány
  • finnugor nyelvtörténet
  • a finnugor népek irodalma, néprajza, etnológiája és történelme

Intézetünkben magyar és finn lektorátus működik. Az észt nyelv oktatása óraadás formájában történik. Így mind a téli, mind a nyári szemeszterben négy szinten tanulhatnak hallgatóink magyarul, finnül és észtül, fejleszthetik társalgási, fordítási készségüket, emellett országismereti oktatásban is részesülnek. Hallgatóink minden évben hosszabb vagy rövidebb időt tölthetnek külföldi egyetemeken. Az úgynevezett nyári egyetemeken elsősorban nyelvtudásukat fejleszthetik, de az intenzív kurzusok szervezői minden évben nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a résztvevők megismerkedhessenek az adott nép kultúrájával is. A müncheni egyetemnek számos magyar, finn és észt egyetemmel van ERASMUS- és SOKRATRES-szerződése. Ennek keretében, de egyéb ösztöndíjak segítségével is tanulhatnak diákjaink az említett országok egyetemein. A 2005. évi nyári szemeszterben – József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából – alakult meg intézetünkben a Magyar Lírakör (Ungarischer Lyrikkreis). Így a hagyományosan, szemeszterenként más és más irodalomtudományi témát kínáló szemináriumokon kívül az irodalom iránt érdeklődő hallgatóknak még több lehetőségük nyílik arra, hogy megismerkedjenek a magyar költők életével, munkásságával, valamint az életmű európai recepciójával. A lírakör fontos feladatai közé tartozik a szövegolvasáson, szövegelemzésen kívül a fordítói tevékenység is. (A fent említettekről részletesebben tájékozódhatnak a következő linkek alatt: ITT és ITT és ITT)

Az intézet rövid története

A müncheni egyetemen 1965 óta működik a Finnugor Tanszék. A magyar, illetve a finn nyelv oktatásának is nagy hagyománya van itt. Már az 1930-as évek elejétől szerepeltek az oktatási kínálatban magyar és finn irodalom- és nyelvtudományhoz kapcsolódó témák. 1943-ban a már meglévő magyar lektorátust a finn és észt létrehozása követte. A második világháború után nevezték ki professzorrá Dr. Julius von Farkast, akinek szándéka – a finnugor intézet létrehozása – azonban meghiúsult, így 1947-ben a göttingeni egyetemen alapította meg a Finnugor Szemináriumot. Münchenben az 1949. évtől kezdve Wolfgang Schlachter professzor tartott előadásokat és szemináriumokat finnugrisztikai témákból. 1963-tól korábbi tanítványa, Hans Fromm lett az utóda. Hans Fromm sikeres közreműködésének köszönhetően az 1965. évi nyári szemeszterben létrehozták Münchenben a Finnugor Szemináriumot. (1974: Finnugor Intézet; 2001 óta Finnugor és Uralisztikai Intézet). Berlin, Göttingen és Hamburg után München lett Németországban a negyedik egyetem, ahol finnugrisztikát oktatnak. Hans Fromm 1987-es emeritálásáig folyamatosan tanított, az alapítást követően egy szemeszterre azonban a budapesti egyetem professzora, Erdődi József állt a tanszék élén. Az 1965/66-os tanévtől kezdve Gerhard Ganschow professzor vezette a tanszéket. Az elkövetkezendő 25 év alatt több alkalommal érkeztek magyar- és finnországi vendégprofesszorok és kutatók. 1990 nyarán Ingrid Schellbach-Kopra professzor vette át az intézet vezetését. Nyugdíjazását követően (2000-ben, illetve hosszabbítás a 2001. év nyári szemeszteréig) Elena Skribnik professzor lett az intézet vezetője. Elena Skribnik kutatási területei a vogul nyelv, a mondattani tipológia, az uráli nyelvek leírása és dokumentációja, Szibéria uráli és altáji népeinek etnológiája, valamint szociolingvisztika. Dr. Ingrid Schellbach-Kopra a mai napig rendszeresen tart órákat intézetünkben, elsősorban fő szakterületeihez kapcsolódóan (összehasonlító folklorisztika, frazeológia, parömiológia, a finnugor népek néprajza, lexikográfia, valamint irodalom- és fordítástudomány). Mind a kutatás, mind az oktatás szempontjából nagyon jelentős a tanársegédek (Assistent) munkája. Intézetünkben oktatott többek között Dr. Hartmut Katz (szamojedológia) és Dr. Eberhard Winkler (balti-finn nyelvek, lappológia). 2001 óta Dr. Gerson Klumpp (kamassz nyelv, az igei szófaj morfológiája, történeti uralisztika és permi nyelvek) dolgozik tanársegédként az intézetben. A nyelvoktatást anyanyelvi lektorok végzik. A finn nyelvet 1961 óta tanítja finn lektor az intézetben, 1965 óta magyar lektorátus is működik a tanszéken (Dr. Georg Heller, 1965–1989; Dr. Szűcs Tibor, 1989–1994; Ecser-Kazimir Edit, 1994–1999; 1999 óta Kelemen Mária). Az észt nyelv oktatására lektorátust ezidáig nem sikerült létrehozni, azonban óraadó tanárok segítségével az észt nyelv tanítását is folyamatosan anyanyelvi tanár végzi. Az említett nyelveken kívül az udmurt nyelvoktatást is anyanyelvi tanár látta el. Az intézet fennállása óta folyamatosan köszönthetünk külföldi óraadókat, vendégoktatókat és vendégelőadókat tanszékünkön. Jelenleg az ERASMUS-program keretében több magyar, finn és észt egyetemmel állunk kapcsolatban a tanár- és diákcserét illetően. További információk: ITT és ITT és ITT és ITT és ITT és ITT

Az oktatásról és a vizsgakövetelményekről

Jelenleg a Magister Artium fokozat megszerzésére van lehetősége annak, aki fő- vagy mellékszakosként tanulja a finnugrisztikát. A hallgatók tanulmányaikat mind a téli, mind a nyári szemeszterben elkezdhetik. Az átlagos tanulmányi idő 9 szemeszter. Felvételi korlátozás (numerus clausus) nincs, a jelentkezőknek nem kell felvételi vizsgát tenniük. Az oktatás nyelve német, kivételt képezhetnek a vendégoktatók által tartott blokkszemináriumok, illetve egyes tanórák haladó csoportok számára az intézetben oktatott valamely nyelven. A képzés két részre tagolódik: alap- és főképzés. Az alapképzés maximum öt szemeszter és alapvizsgával (Zwischenprüfung) zárul. A főképzés végén a hallgatók magisztervizsgát (Magisterprüfung) tesznek. A főszakos hallgatók akkor jelentkezhetnek az alapvizsgára, ha elvégezték a kétszemeszteres „Bevezetés a finnugrisztikába“ (Einführung in die Finnougristik) tantárgyat, két proszemináruimot és letették a finn és magyar nyelvvizsgát. A főszakosok nyelvvizsgája két részből áll: kétórás írásbeli és félórás szóbeli vizsga, a másik nyelvből csak egy félórás szóbeli vizsgát kell tenniük. Az alapvizsga félórás szóbeli vizsga. A magisztervizsga a szakdolgozat leadása után írásbeli és szóbeli részből áll. A mellékszakos hallgatóknak a magisztervizsgáig a kétszemeszteres „Bevezetés a finnugrisztikába“ című tárgyat, két proszemináriumot, egy főszemináriumot kell elvégezniük, illetve nyelvvizsgát tenni magyar vagy finn nyelvből. A 2009/2010-es tanév téli szemeszterében kerül bevezetésre egyetemünkön a bolognai típusú bachelor–master (BA/MA) képzést. Ennek képzési- és követelmény-rendszerét jelenleg dolgozzuk ki. További információk: ITT

Posztgraduális képzés

A magiszteri cím megszerzése után intézetünkben doktori cím (Dr. phil.) is szerezhető. A doktori képzés hároméves, a beiratkozás feltétele a kimagasló tanulmányi eredmény a magiszteri cím megszerzéséig. A jelöltnek a hároméves képzés alatt kell elkészítenie tudományos munkáját (Dissertation), amelyet a védés után publikálnak. A doktori képzés egy záróvizsgával (Rigorosum) vagy az úgynevezett „védés“-sel (Disputation) zárul, melynek során a jelölt nyilvánosan ismerteti disszertációjának fő téziseit, és az egyetem oktatóival folytatott szakmai vitában „megvédi“ azokat. További információk: Promotionsordnung der LMU München

Az intézet publikációi

Intéztünk két kiadványsorozata: „Jahrbuch für finnisch–deutsche Literaturbeziehungen. Mitteilungen aus der deutschen Bibliothek“ „Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität München“ Munkatársaink további publikációit, valamint a szakdolgozatokat, disszertációkat, habilitációs munkákat és volt hallgatóink publikációit az alábbi link alatt találhatják meg.

Az intézet oktatói

Főállású oktatók:

Prof. Dr. Elena Skribnik (intézetvezető)

Prof. Emer. Ingrid Schellbach-Kopra

 

Főállású tudományos munkatársak:

Dr. Rogier Blokland (tanársegéd/ asszisztens)

Mária Kelemen, M.A. (magyar lektor)

Katri Annika Wessel, M.A. (finn lektor)

Tiia Palosaar, M.A. (észt lektor)

 

Óraadó tanárok, tutorok:

Zsófia Schön, M.A. (óraadó tanár, osztják nyelv)

Corinna Niederreiter (tutor, „Bevezetés a finnugrisztikába”)

Krisztina Mógor (tutor, magyar nyelv és irodalom)

Az intézet munkatársairól további adatok a következő link alatt találhatók.

 

Utolsó módosítás: 2013. 10. 04.