A IV. Kongresszus kiadványai

A magyar művelődés és a kereszténység – La civiltá ungherese e il cristianesimo. A IV. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-14., szerk.: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter, Budapest-Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Rt. 1998

Tartalomjegyzék

I. kötet: La civiltà ungherese e il cristianesimo

 

Di Francesco, Amedeo: La letteratura Ungherese e il cristianesimo (Ipotesi di lavoro e proposte di ricerca)
Le origini. La cristianizzazione del popolo ungherese
Györffy György: La christianisation des Hongrois et de la Hongrie
Róna-Tas András: The Christianity of the Hungarians before the
Somorjai Ádám: Sant’Adalberto e il Cristianesimo ungherese nel contesto
Érszegi Géza: La „liberta” di Montecassino a Pannonhalma
Klaniczay Gábor: Il culto dei santi ungheresi nel Medioevo in Europa
Paganesimo, cultura popolare e il cristianesimo
Voigt Vilmos: Ursprung der Ungarischen „Urreligion”
Corradi Musi, Carla: Reminiscenze pagane nella cultura ungherese
Erdélyi Zsuzsanna: Gli strati arcaici della poesia religiosa popolare ungherese
Agostini, Paolo: Lo strato piu „antico” del lessico religioso magiaro
Rózsavölgyi Edit: L’influsso del cristianesimo sullo sviluppo della lingua ungherese

 

Rapporti italo-ungheresi nel Medioevo

 

Schiavetto, Franco-Lucio: Un intrigo internazionale tra la Curia papale e la Corte di Ungheria nelle cronache del XIII secolo. Antefatti e motivi dell’uccisione di Gertrude d’Andechs
Kovács Zsuzsa: Italiani alla corte di Andrea III, re d’Ungheria (1290-1301)
Andrási Dorottya: I rapporti dei giuristi ungheresi con l’Italia nel XIII e XIV secolo
Mihályi Melinda: La pavimentazione medievale dell’Abbazia cistercense ungherese di Pilis
Lukács Márta: Santi ungheresi nel Trecento italiano
Prokopp Mária: L’ ex-chiesa di Donnaregina a Napoli e i suoi affreschi

 

L’Umanesimo, Rinascimento, Barocco

 

Vasoli, Cesare: Tra la Firenze di Lorenzo de’Medici e la Buda di Re Mattia Corvino
Birnbaum, Marianna D.: Janus Pannonius – Italianate Self-Fashioning
Miggiano, Gabriella: „Etiam tacente Christo”: l’eresia laica di Galeotto Marzio
Słaski, Jan: Ungheria, Polonia e Roma cristiana dal Medioevo al Barocco
Téglásy Imre: Giovanni Sambuco, lo scrittore Italo-Ungherese
Szabó Ferenc: Deux théologiens du renouveau catholique aux XVI-XVIIe siecles Roberto Bellarmino et Péter Pázmány
Borzsák István: Latinita, cristianesimo e la cultura ungherese
Sherwood, Peter: Tested Remedies: Manuscript Folk Medical Notes in a Copy of Apáczai Csere’s Magyar Enciklopédia in London

Rapporti italo-ungheresi nei secoli XVIII°-XIX°

 

Köpeczi Béla: Nuova idea dell’Ungheria, 1700
Pantini, Emilia: Le radici ungheresi di un grande giornale romano: il Cracas
Sinopoli, Franca: Imre Károly Reviczky e la tradizione dei classici alla fine del settecento
Ubrizsy Savoia, Andrea: La botanica come legame scientifico-culturale tra l’Italia e l’Ungheria
Madarász Imre: Cristianesimo, liberalismo e patriottismo nell’opera di Eötvös e Manzoni

 

La ricerca di Dio nella cultura nei secoli XIX°-XX°

 

T. Erdélyi Ilona: Deutschsprachige Dichtung in Ungarn und ihre Gegner um 1820-1830
Szkárosi Endre: Inno del Niente Ateismo, paganesimo e cristianesimo nelle avanguardie storiche italiane e unghersi
Masini, Matteo: Dezsö Kosztolányi Homo Moralis
Ferroni, Nicoletta: La ricerca di dio nell’opera di Attila József
Pál József: Ispirazioni religiose nella poesia di Sándor Weöres
Ruspanti, Roberto: Roma Ritrovata
Sciglitano, Mariarosaria: Due gemelli alla ricerca della madre/patria dell’umanita I due gemelli di Giorgio Pressburger
Keserü Katalin: Liturgy and Ritual in Contemporary Hungarian Art
Franchi, Cinzia: Dio e paesaggio nella poesia transilvana ungherese contemporanea
Un capitolo della storia dei rapporti tra l’Italia e l’Ungheria (1945-1956)
N. Szabó József: Rapporti culturali italo–ungheresi (1945-1948)
Csorba László: Un Capitolo della Storia dell’Accademia Ungherese: La sezione culturale della legazione situata in Via Giulia

 

Relazioni di chiosura

 

Szegedy-Maszák Mihály: Christian Traditions and Modern Hungarian Literature
Fischer, Holger: Kirche und nationale Identität in Ungarn
Wakabayashi Kazuhiro: Hirten, Herodes, Christkind – Weihnachtsspiel als Spiegel der Kulturen?
Vattimo, Gianni: Christianity and Modern Europe
Indirizzo di saluto di Papa Giovanni Paolo II° ai partecipanti del IV° Congresso Internazionale di Studi Ungheresi. Castelgandolfo, 14 settembre 1996

II. kötet: Régi magyar kultúra

 

Pražák, Richard: Mór püspök Szent Zoerard és Benedek remetékről szóló legendája a történelmi, irodalmi és művészettörténeti összefüggések tükrében
Kristó Gyula: Vallási türelem az Árpád-kori Magyarországon
Font Márta: Magyarok és keleti szlávok az Árpád-korban. Adalékok a kapcsolatok egyháztörténeti hátteréhez
Ritter, Ralf-Peter: Az Ehrenfeld-Kódex latin megfelelőjéhez
Vizkelety András: Egy ismeretlen magyar dominikánus írásai a 13. századból
Körmendy Kinga: Padova kánonjogi doktorai és kódexeik az esztergomi káptalanban a XIV-XV. században
Petneki Áron: Zarándokság és a zarándoklatok kritikája
Sroka, Stanisław: Mieszko veszprémi püspök pontificaléjának jelentősége a középkori magyar kultúrában
Móser Zoltán: Szent László lándzsájának hegyéről. A Szent László-legenda falképciklusról
Jankovits László: Egy elutasítás háttere? Az 1465-ös magyar követség Firenzében
Kulcsár Péter: Mátyás király és a vallás
Csernus Sándor: Lancelot király és Magyarország mint a Kereszténység védőbástyája
Sulyok Hedvig: Egy magyarországi humanista egyházfő műveltségéhez
Pomozi Péter: Báthory István király szerepe Lívföld művelődéstörténetében (vatikáni-erdélyi-lengyel-balti érintkezések)
Kruppa Tamás: Adalékok Báthory Zsigmond havasalföldi hadjáratához
Huszti Vilmos: Oláh Miklós pályafutása, levelezése és leveleskönyvének humanista vonásai
Deé Nagy Anikó: Régi bibliák egy erdélyi könyvesházban, a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai könyvtárban
Szelestei N. László: Magyarországi diákok a bécsi jezsuita gimnáziumban 1578-ban (Rekreációs diárium töredéke)
Király Péter: Magyar–olasz zenei kapcsolatok a 17. század végéig
Szakály Ferenc: A harmadik skizma hatása a török kori magyar művelődésre
Gábor Csilla: Szent Ignác-i lelkiség, barokk világkép Káldi György prédikációiban

Kovács András: „Simulált is szegény fejedelem az religio dolgában…” Bethlen Gábor fejedelem gyulafehérvári szószék- és orgonarendeléséről
Rákos Péter: Európa és Magyarország Comenius életében és műveiben
Gussarova, Tatjana: A vallási kérdések tárgyalásának légköre a magyar országgyűléseken a XVII. század első felében
Bitskey István: Ókeresztény szerzők Pázmány Kalauzában
Mester Fiore: Pázmány Péter mentalitása és személyisége
P. Vásárhelyi Judit: Szenci Molnár Albert bibliakiadásának háttere
Hargittay Emil: A biblikus mitizáció a 17. századi magyar költészetben
Kecskeméti Gábor: Teológia és retorika a régi magyar prédikációirodalomban
Dukkon Ágnes: A bibliai idézetek szerepe Tótfalusi Kis Miklós írásaiban
R. Várkonyi Ágnes: Kereszténység és béke-kultúra a koraújkori magyar politikában
Varga J. János: Kollonich Lipót és az „Einrichtungswerk”. A bíboros érsek egyházpolitikájának változatai
Csetri Elek: Tolerancia és erdélyi felvilágosítók
Kibédi Varga Áron: A halotti beszéd pragmatikája Verestói György ürügyén
Szilágyi Ferenc: Fiziko-teológia a XVIII. századi hazai irodalomban
Molnár Szabolcs: Az „Öreg Szikszai”
Björn Andersen, Zsuzsanna: Ludvig Holberg Hegyi Erasmusa mint jezsuita iskoladráma
Kilián István: Egyház, iskola, dráma és színjáték a XVII-XVIII. században
Pintér Márta: Egyházi és világi mecenatúra a 16-18. századi színjátszásban
Fülöp Lajos: A gyöngyösi ferences könyvtár művelődéstörténeti értékei
Chiorean, Ioan: A római egyetemi kollégiumok szerepe a 18. századi erdélyi román értelmiség alakulásában
Debreczeni Attila: Felvilágosult szemlélet és felekezetiség?
Mózes Huba: A lírai költészet műfajai korai magyar bibliafordításokban
Hölvényi György: Antonio Ludovico Muratori hatása Magyarországon
Oláh Anna – Zárug Péter Farkas: Itáliai matematikusok erőfeszítései a Bolyai-kéziratok kiadása érdekében
Beke Margit: Az esztergomi érsekek temetései Pozsonyban a XVIII. században
Peykovska, Penka: Fermendzsin Özséb és a magyar történetírás

Népi kultúra és a kereszténység

 

Kósa László: Kereszténység és magyar népi kultúra
Lukács László: Szent István király a magyar néphagyományban
Nagy Ilona: Mária-legendák az apokrif evangéliumoktól a 20. századi folklórig (részlet)
Liszka József: Szent Vendel kultuszának elterjedése a Kárpát-medencében (a szlovákiai Kisalföld emlékei alapján)
Tánczos Vilmos: Középkori szentkultusz a moldvai népi imádságokban
Faragó József: A mennybe vitt leány balladája a magyar népköltészetben
Kríza Ildikó: Halotti búcsúztatók az irodalom és folklór határán
Silling István: A bácskai népi vallásosság szent szövegei és a ferencesek
Lantosné Imre Mária: Forráskultusz és paraliturgia. Egy vallásos néphagyomány továbbélése a pécsi egyházmegyében
Küllős Imola: Népi vallásosság és történelmi identitás (Egy XX. századi református prófétaasszony tevékenysége a Kárpátalján)
Bárth János: Vallási alapismeretek oktatása a kalocsai érsekség területén a XVIII. század közepén
Paládi-Kovács Attila: Egyházak, iparosok, munkások a 19-20. század fordulóján
Penavin Olga: A szlavóniai magyarok nyelve. In memoriam Kórógy

 

Nyelvünk és a kereszténység

 

Benkő Loránd: Az itáliai kultúra nyelvi emlékei az Árpád-kori Magyarországon
Ruzsiczky Éva: A kereszténység fölvételének szerepe a magyar szinonima kialakulásában
T. Somogyi Magda: A keresztény eszmekör első szövegemlékeink szókincsének tükrében
Zelliger Erzsébet: Pálos eredetű munkák és a magyar irodalmi nyelv
Hajdú Mihály: A kereszténység fölvételének hatása a magyar névhasználatra
Gergely Piroska: Az erdélyi egyházak hatása a keresztnévhasználatra az erdélyi akadémiták középkori és korai újkori névanyagában
Ördög Ferenc: A harangnevekről
Murvai Olga: Két cirill betűs magyar nyelvű Miatyánk Erdélyben
De-Bie Kerékjártó, Ágnes: Bibliai és pogány eredetű kifejezések a magyarban
Szűts László: Vallási vonatkozású kifejezések, frazeológiai egységek, szólások, közmondások szerkezeti és nyelvhelyességi vizsgálatáról
Artowicz, Elżbieta: A katolikus és a protestáns iskolai hagyomány szerepe a mai magyar nyelv grammatikai modelljének kialakulásában
Eőry Vilma: Archaizálás és megújítási igény a protestáns énekirodalomban
Péntek János: A hitélet anyanyelvisége a mai Erdélyben
Sándor Klára: A nyelvcsere és a vallás összefüggése a csángóknál
Paczolay Gyula: Bibliai közmondások és szólások a magyarban és más nyelvekben
Szász Erika: A magyar katonai nyelv fejlődése
Révay Valéria: Az ősi magyar szókincs a Biblia nyelvében
Tóth Szilárd: Rovásírás és latin betűs írás a magyar művelődésben
Katona Edit: Interferencia-jelenségek vizsgálata a Hitélet című vajdasági magyar katolikus folyóiratban

III. kötet: Irodalom és művelődés

 

Kulcsár Szabó Ernő: (Fel)adott hagyomány? A keresztény művelődésszerkezet örökségének néhány kérdése 1944 utáni irodalmunkban
Mezei Márta: Vallásváltoztatások és megítéléseik a 19. század elején
Gyapay László: „Részegnek mondassék a józan, ha magát a világosságot mérték felett kívánja” (Vallás és filozófia viszonya Kölcsey gondolatvilágában)
Dávidházi Péter: A Hymnus paraklétoszi szerephagyománya
Szabó G. Zoltán. A Hymnus Istene (Isten és sors összefüggései Kölcsey Hymnusában)
Várhelyi Ilona: Kölcsey istenképének fejlődése
Korompay H. János. Romantikus, azaz keresztyén (Az 1840-es évek kritikatörténeti tanulságai)
Lizanec, Petro: Az olasz tudomány és keresztény kultúra szerepe Mihajlo Lucskaj ungvári esperes hagyatékában
Tarnói László: Értékítéletek a magyarországi német nyelvű irodalmi életben a XVIII-XIX. század fordulóján
Ratzky Rita: Bibliai motívumok Petőfi Sándor költői képeiben
Gerevich-Kopteff Éva: A hübrisz és a superbia megjelenési formái Madách Tragédiájában
Nagy Miklós: Róma ellen (Jókai és a katolikus egyház magyar bírálói a kiegyezés évtizedében)
Kozma Dezső: Kereszténység-élmény és létértelmezés a XIX. század második felének magyar költészetében
Szörényi László: „Kinek én ezt írám tört címere mellett”? (Lajos dalünnepe).
R. Takács Olga: Fraknói Vilmos olasz kapcsolatai
Császtvay Tünde: A szent célok és az üzlet Lonkay Antal és Mikszáth Kálmán szolgálata
Kolmanová, Simona: Jókai humora és az egyházak
Tamás Attila: Kereszténység és „latinos” pogányság Kosztolányi Dezső műveiben
Sieroszewski, Andrzej: Az emberi magatartás példái Németh László regényeiben
Görömbei András: Németh László és a kereszténység
Lahdelma, Tuomo: Az úr érkezése mint újtestamentumi transzfiguráció
Tomiš, Karol: Vallásos motívumok Ady Endre és Ivan Krasko költészetében
D’Alessandro, Marinella: Hitek, vallások, felekezetek Ady publicisztikájában
G. Komoróczy Emőke: Biblikus emblémák Kassák költészetében
Tverdota György: Pauler Ákos és József Attila
Szőke György: „Hogy valljalak, tagadjalak…? (Hit és nem-hit kettőssége József Attilánál)
N. Horváth Béla: Isten-képek József Attila költészetében

Kabdebó Lóránt: Az út poétikája („Vendégség”-élmény a huszadik század költészetében)
Imre László: Reményik Sándor vallásos lírája és a kisebbségi etika
Kántor Lajos: Erdélyi zsoltár – „kisebbségi zsoltár” (Változatok a XX. század első feléből)
Sájter Laura: Keresztény motívumok a magyar szecessziós drámairodalomban
Visky András: Mítosz vagy zsáner (Tamási Áron és a magyar színházi tradíció)
Gerold László: Tóth Ferenc: Jób
Szabó Lilla: A magyar művelődés és a kereszténység összefüggésének kérdése a „római iskola” tükrében
Máté Zsuzsanna: Sík Sándor élmény-esztétikájáról
Bosnyák István: „Atyámfia anyag!” avagy egy ellen-gubbiói krisztiánus esztétika és kortörténeti háttere
Tamás Ferenc: Egy evangéliumi ember a XX. században (Az esszéista Rónay György szellemi magatartása)
Bodnár György: Mirjamok és Máriák (Kaffka Margit mitikus elbeszélései)
Bányai János: Füst Milán biblikus versélménye
Megela, Ivan: Kodolányi János történeti trilógiája (Eurázsiai lélek és kereszténység egyetemessége)
Botka Ferenc: 700 éves Szent Ferenc vagy az Assisi film (Déry Tibor hosszú-költeménye 1926-ból)
Gömöri György: Radnóti Miklós és a Biblia
Wassiljeva, Natascha: „Én katolikus vagyok” (Babits Mihály katolicizmusa és vallásos ösztönzések kisprózájában)
Kelevéz Ágnes: „Hiszem az ezer istent” (A fiatal Babits rendhagyó Credója)
Karafiáth Judit: Mauriac Magyarországon
Sárközi Mátyás: Istenkeresés a nyugati magyar költészetben
Márkus Béla: Szabad akarat, predestináció, munkaetika (Sarkadi Imre bibliai-dogmatikai motívumairól és utalásairól)
Harkai Vass Éva: Bibliai példázat és regény (Mészöly Miklós: Saulus)
Büky László: Az ördög és az angyal Nagy László költészetében
Jastrzębska, Jolanta: Az Egy családregény vége mint apokrif írás
Dobos István: A vallásos horizont Esterházy Péter regényeiben
Faragó Kornélia: Biblikus-keresztény jelentéselemek profán élettérben
Szabó Zita: Az úton lévő Dante Kosztolányinál és T. S. Eliotnál
Thomka Beáta: A látomás alakzattana
Szigeti Lajos Sándor: Evangélium és esztétikum a modernségben
Danyi Magdolna: Pilinszky János költészete és a keresztény hitvilág (tanulmányvázlat)
Berszán István: Bibliai toposz, liturgikus látás és a szöveg agóniája Pilinszky János verseiben
Juhász Erzsébet: Az áldozat eleme Pilinszky János költészetében
Tasi József: „Zárás és nyitás az utolsó fejezetre”? (Korszakváltás Pilinszky költészetében a hatvanas-hetvenes évek fordulóján)

Kereszténység és nemzettudat

 

Kiss Gy. Csaba: Nemzeti identitás – vallási identitás a közép-európai nemzeti himnuszokban
Csorba Sándor: Nemzeti himnusz és európai gondolkodás
Brandt, Juliane: Magyar protestantizmus és társadalmi változás 1867-1914: az egyházi értekezletek mint a tartalmi és szervezési adaptáció kísérletei
Illés László: Az egyház szociális tanításai és a magyar katolikus sajtó az 1930-as évek elején
Halmesvirta, Anssi: Mindszenty József bíboros közéleti moralizmusa
Egyed Péter: A kolozsvári iskola
Szabó Ferenc: A protestáns egyházak autonómiája körüli politikai küzdelmek a Bach-korszakban
Tatár Mária Magdolna: Björnson és szlovák informátorai: Mi történt Csernován? (Andrej Hlinka perének sajtóvisszhangja)
Nagy Olga: Az egyház kulturális és mozgalmi szerepe az erdélyi kisebbségi létben
Salat Levente: A kisebbségi helytállás modelljei
Pozsony Ferenc: Egyház, népi kultúra és identitás kapcsolata a romániai magyar szórványközösségekben
Várdy Béla: Magyar vallási élet gyökerei Amerikában a századforduló idején
Várdy Huszár Ágnes: Az amerikai magyar egyházközségek megszületése és kifejlődése

 

Iskola és könyvtár

 

Fedinec Csilla: Az ungvári görög katolikus tanítóképző kultúrmissziója az észak-keleti Felvidéken
Mihalovics Árpád – M. Lengyel Alojzia: Katolikus gimnáziumok Északkelet-Magyarországon (1920-1948)
Cseke Péter: Keresztény erkölcs és kisebbségi ifjúságnevelés a két világháború közötti Erdélyben
Engel Köllő Károly: Az Erdélyi Katolikus Akadémia megalakulása és működése
Csicsery-Rónay István: Könyvkiadás az emigrációban a keresztyén humanizmus jegyében
Kovács Ilona: Az amerikai magyar egyházi kiadványok
Csapó Julianna – Csáky S. Piroska: Áhítat vagy divat? (Magyar nyelvű egyházi kiadványok Vajdaságban 1945-1995