A III. Kongresszus kiadványai

 

Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon/Peregrination Old and New. Hungarians Abroad and Foreigners in Hungary, Szerk.: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Budapest-Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság-Scriptum Kft., 1993. 1-3. köt. 1823 p.

Tartalomjegyzék

I. kötet

 

Eszmék és technikák áramlása Európából Magyarországra – Magyarországról Európába (gazdasági, társadalmi folyamatok, politikai mozgalmak, szellemi áramlatok kölcsönhatásai)
The Flow of Ideas and Technologies from Hungary to the Rest of Europe and from the Rest of Europe to Hungary (The Reciprocal Action of Economic and Social Developments, Political Movements, Intellectual Trends)

 

Árpás Károly: Adalékok a magyar-észt irodalmi kapcsolatok történetéhez
Sz. Bakró-Nagy Marianne: Róheim Géza és az uráli folklór
Brandt, Juliane: Ungarn in Gedichten jüngerer DDR-Autoren
Bur Márta: A bolgárok magyarságképe a XIX. századi sajtó tükrében (1848-1877)
Cygielska, Elzbieta: Lengyel-magyar irodalmi szecesszió
Dienes Erzsébet: Középkori külföldi kapcsolataink az Érdy-kódex legendáinak tükrében
Fenyő István: A polgárosodás eszmevilága a magyar centralisták útirajzaiban
Gorizontova, Anna V.: Pénzbüntetési rendszerek Szent István törvényeiben és koraközépkori germán jogban
Guszarova, Tatjana: Az európai államok rendszere és Magyarország a XVII. század első felében
Havanova, Olga: A francia felvilágosodás eszméinek hatása a magyar társadalmi gondolkodásra (Kísérlet a politikai programok összehasonlítására)
Hegyes Angelina: Az ukrán szépirodalom magyarra fordításának alapelvei (Olesz Hon-csár művei alapján
Höpp, Karin Beáta: The Reception of the Works of Tibor Déry in Britain
Husová, Marcella: A magyar „realitások” cseh szemszögből. Adalékok a magyar irodalom csehországi fogadtatásához az 1890-es években
Imerlisvili, Vano: Magyarok Grúziában és grúzok Magyarországon
Jakócs Dániel: Kossuth Lajos és a bulgáriai konföderációs tervek a századfordulón
Kádár Judit: A magyar irodalmi nacionalizmus és angol visszhangja a tizenkilencedik században
Kárpáti, Paul: Fejezet a berlini magyar műfordítás-történetből: Bruno Heilig életútja és műfordítói pályája
Keserű Katalin: Az angol tradicionalista (organikus) modernizmus útjai Magyarországon a századforduló művészetének tükrében
Kiszeleva, Nonna: Radikalnaja partija v godü pervoj mirovoj vojnü
Komáromi Sándor: Vezérek és költők, Stefan George hatása Szabó Lőrinc és a kortársak pályájára
Kordé Zoltán: A székelység a tatárjárás előtti oklevelekben
Kosztolnyik Zoltán: Did the Curia Intervene in the Struggle for the Hungarien Throne during the 1290s?
Kőhegyi Mihály: Adatok Baja 14-17. századi egyháztörténetéhez
Körmendy Kinga: A jogtudó magyar értelmiség és a Curia Romana a XVI. század elején
Lengyel András: Bibó és Szent-Györgyi vitája a tudományos intézményrendszer válságáról
K. Lengyel Zsolt: Von der Alternative zum Kompromiß. Zur Entstehungsgeschichte des Transsilvanismus 1919/1920
Lőrinczy Huba: Ambrus Zoltán és Ernest Renan. Adalékok egy rajongás természetrajzához
Marcell Péter: A könyvtáros Csoma göttingeni modellje
Maszlennikova, Jelena: A „Nyugat” első nemzedéke és a XX. századi európai irodalom. Gondolatok a mythos-problematikáról
Megela, Ivan P.: Sztripszky Hiador a 19. század végi, 20. század eleji magyar-ukrán kulturális kapcsolatok tükrében
Mészáros János: Megjegyzések a magyar és a cseh avantgárd líra tipológiai összehasonlításához

Mezei Márta: Az utazás kronotoposza a 19. század elejének útirajzaiban
Najdenova, Jonka: Magyar adalékok a bánáti bolgár időszaki sajtóban (1867-1920)
Norvik, Piret: Estnisch-ungarische Kulturbeziehungen in den Jahren (1869-1918)
Nyyssönen, Heino: Hungarian Coalition Government of 1945-1947 in Non-Hungarian Literature and some Research Problems – A Finnish Viewpoint
Petrova, Liana: A Kossuth-emigráció hatása a bolgár színházművészetre
Petrovics István: A korai magyar városfejlődés és az idegen jog
Pražák, Richard-Deák Eszter: Berchtold Zsigmond és a magyarok
Puskas, Andrej: Problemü novejsej isztorii Vengrii i isztoriografii Szovetszkogo Szojuza
Rákos Péter: Az újabbkori peregrináció skálája és egy sajátosan cseh-szlovák-magyar példája
Ratzky Rita: A francia romantika ismerete Petőfi magánéleti lírájában
Ruspanti, Roberto: Három képzeletbeli utazás
A. Sajti Enikő: Egy kisebbség szervezkedésének lehetőségei és korlátai. A jugoszláviai magyarság 1918-1929
Sándor Klára: A marsigli-féle székely rovásnaptár és más 15. századi kalendáriumok
Sieroszewski, Andrzej: Benyovszky Móric – az irodalmi peregrináció példája
Szabó Ferenc: Az első világháború hatása a népi életszemléletre
Szabó Ferenc S. J.: Pázmány Péter, az európai szellemáramlatok közvetítője. Az Opera Omnia Pázmány életművében
N. Szabó József: Magyar kultúra – világkultúra. Magyarország kulturális és tudományos kapcsolatai a politikai pluralizmus idején, 1945-1946
Szaladze, Manana: Egy georgiai (grúz) regény magyar hőse
Szegfű László: Idegenek, külföldiek Magyarországon a pogánylázadások korában
Szendrey, Thomas: The Origin and Development of Christian Democracy in Hungary: the Role of Alexander Giesswein, Writer, Social Reformer and Scholar: 1856-1923
Szőke György: Magyarok Szolzsenyicinnél – Szolzsenyicin a magyaroknál
Sztikalin, Alekszandr: Ideologicseszkaja i kulturnaja ekszpanszija sztalinizma v Vengrii (vtoraja polovina 1940-h – pervaja polovina 1950-h-gg)
Szuvizsenko, Leonyid: H. G. Wells „William Glissold világa” című regényének fogadtatása Magyarországon
M. Takács Lajos: Az utóbbi két évtized magyarországi és kárpátaljai magyar irodalmi és filológiai kapcsolatairól
Tatár Mária Magdolna: Bjornstjerne Bjornson és szlovák informátorai: mi történt Csernován? 432
Thomka Beáta: Rokon jelenségek az elmúlt évtizedek magyar és jugoszláviai prózájában
Tomiš, Karol: Emigráns magyar írók Csehszlovákiában 1919 után
Újfalusi Németh Jenő: Az Essay on Mantől az Ágis tragédiájáig. Egy ideológia transzformációja
Várhelyi Ilona: Magyar irodalmi kapcsolatok nyomai a Finn Irodalmi Társaság archivu-mában
Vinnai Győző: Magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulása 1920-1926 között
Vízkelety András: A Domonkos rend tudományközvetítő szerepe Magyarországon a 13-14. században
Zseliczky Béla: A magyar és szovjet társadalmi élet főbb eszmei és reálpolitikai kölcsönhatásai (a magyar demokratizálódási törekvések szempontjából)

II. kötet: A peregrináció a magyar irodalom- és művelődéstörténet különböző periódusaiban (írók, művészek, diákok, tanárok, utazók, mérnökök stb.)
Peregrination during the Different Periods of Hungarian Literary and Cultural History (Writers, Artists, Students, Teachers, Travelers, Engineers etc.)

 

1. A klasszikus egyetemjárás

 

Tonk Sándor-Szabó Miklós: Erdélyiek egyetemjárása a középkor és a koraújkor folyamán
Bitskey István: Magyarországi diákok Rómában a középkor végén
Font Zsuzsa: Wesselényi István egyetem- és udvarjárása (1729-1732)
Futaky István: Magyarországi és erdélyi diákok a kisebb német egyetemeken (16-19. század)
Gömöri György: Magyar peregrinusok a XVII. századi Angliában
Hausner Gábor: Zrínyi Ádám leuveni peregrinációja
Holl Béla: „Budosso zarandok”
Heltai János: A heidelbergi egyetemjárás, 1595-1621
H. Hubert Gabriella: Laskai Csókás Péter peregrináció-elmélete 1581-ből
Jankovics József: A magyar peregrinusok Európa-képe
Jügelt, Karl-Heinz: Die ungarländischen Studenten an der Universität Rostock
Király Péter: A XVI-XVII. században külföldi egyetemeken járt magyarországi diákok és a zene
Kovács József László: Nyugat-magyarországi (soproni) diákok peregrinációja XVI-XVII. századi német egyetemeken
Kovács Zsuzsa: Szegedi Pál(ok) Itáliában
Laski, Jan: Balassi Bálint és Lengyelország. Peregrináció és irodalom a komparatista szemével
Szabó András: Magyarok Wittenbergben, 1555-1592
Szathmári István: Szenczi Molnár Albert német földön
Téglásy Imre: A bujdosó Magyarország (Johannes Sambucus)

 

2. Utazási irodalom, tanulmányutak, emigráció

 

Pražák, Richard: A magyarok utazásai Cseh- és Morvaországba a középkortól a 19. század közepéig
Barna Gábor: Magyar zarándokok Európában (A római szentévi búcsúk és Magyarország)
Birnbaum, Marianna D.: Kinek dolgozott Hans Dernschwam?
Bodó Ibolya: Magyar nyelvű színjátszás az Egyesült Államokban (1870-1970)
Borbándi Gyula: Idegenkedéstől a szóértésig (A második világháború előtti és utáni emigránsok viszonya)

Botka Ferenc: Déry Tibor „peregrinációs” évtizedeiből (Párizs, 1923-1925)
Csillag András: Amerika sajtókirálya – Pulitzer József (1847-1911)
Dávidházi Péter: Magyarok Shakespeare sírjánál (Az irodalmi zarándoklat természetrajzához)

 

Di Francesco, Amedeo: Magyarok Nápolyban a XIX. században
Eőry Vilma: Balázs Béla Bécsben és a Csodálatosságok könyve
T. Erdélyi Ilona: Egy „ifjú-magyar” író, Erdélyi János Európa-élménye
Fülei-Szántó Endre: Új peregrináció és személyiségváltozás
Görömbei András: A nyugati magyar irodalom szerepe, helye az egyetemes magyar kultúrában
Gyenge Zoltán: Gondolatok a „magyar Faust” értelmezéséhez (Kibédi Varga Sándor: Die Tragödie der Ideen. Amszterdam, 1967)
Hopp Lajos: Peregrináció és emigráció: Mikes európai útjai
Hubert Ildikó: Hrabowsky Dávid Naplója (1848-1852)
Illés László: Ungarische Exilliteratur in der Weimarer Republik
Kabdebó Lóránt: Napnyugati őrjáratok
Kerényi Ferenc: Magyarok a régi Európa színházaiban
Kissné Novák Éva: Érték és valóság. Kibédi Varga Sándor értékelmélete
Kocsondi András: Az ismeretelmélet értelmezése Kibédi Varga Sándor műveiben
G. Komoróczy Emőke: Kényszerű peregrináció: a Kassák-kör Bécsben
Kovaček, Božidar: Magyar utazók a szerb fejedelemségben
Kürtösi Katalin: Kanadai magyar költők kétnyelvűsége
Magyari A. Sándor: A svájci magyar peregrináció kulturális-irodalmi hatása, eredményei
Mák Ferenc: Jámbor Pál párizsi emlékei
Molnár Basa Enikő: Changing Views of Amerika
Molnár Szabolcs: A kudarc a hazatérés akadálya (Vázlat)
Sárközy Péter: Magyarok Rómában (Róma szerepe a 18. századi magyar kulturális megújulásban)
Schneider Márta: Magyar ösztöndíjasok külföldön
Sinor Dénes: Szubjektív emlékezések: a berlini Collegium Hungaricum és a párizsi Centre d’Etudes Hongroises a harmincas években
Szelestei N. László: Magyarországi ferences tartományfőnökök külföldi útjai a XVII-XVIII. században
Szkárosi Endre: Nyelvfölötti magyar világirodalom – a peregrináció irodalmában és az irodalom peregrinációjában
Takács József: Fülep Lajos itáliai útjai
Tverdota György: Amikor a vonatok elakadtak
Várdy Béla: Kettős és többes kötődés kérdése Magyarországon
Várdy-Huszár Ágnes: Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955
R. Várkonyi Ágnes: Rodostó magyar társadalma és a Törökországi Levelek

 

3. Külföldi utazók Magyarországon

 

Adriaenssen, Christine: Egy francia szemtanú az 1840-1849-es évek eseményeiről. A liberális magyar nemesség ideológiájának visszhangja az Erdélybe települt Auguste de Gérando írásaiban
Bjorn Andersen, Zsuzsanna: Georg Brandes Magyarországon. Levelezés Georg Brandes és Jászai Mari között
Chiorean, Ioan: Az erdélyi román értelmiség a magyarországi egyetemi oktatásról a 19. században
Corradi Musi, Carla: Sestini és Forni Magyarországon
Csernus Sándor: A XV. száazdi francia útleírások Magyarország-képe
Éder Zoltán: Egy olasz utazó Vácott 1780-ban Migazzi püspök udvarában
Héjjas Eszter: Apafi udvara francia szemmel
Karafiáth Judit: „Le Paysan du Danube”. Francia írók útibeszámolói a magyarokról és a magyar irodalomról
Kiss Gy. Csaba: Stanislaw Vincenz – egy 20. századi lengyel peregrinus Magyarországon
Madácsy Piroska: Kosztolányi francia íróbarátai Budapesten
Melczer Tibor: Egy német svájci peregrinus Magyarországon. Markus Bieler – Radnóti és Pilinszky fordítója
Szőnyi György Endre: Eastward ho! John Dee a kelet-közép-európai udvarokban

 

4. „Irodalmi utazások”

 

Babirák Hajnalka: A „leveretés”, a „felemelés”, a „sérthetetlenség” motívumai és a georgiai tematika Csoóri Sándor költészetében
Bodnár György: A lélektani és a poétikai szemléletváltás összefüggése a modern magyar elbeszélő irodalomban
Bori Imre: A modern irodalom eszméinek terjedési módjai a magyar irodalomban
Bosnyák István: Becskereki Szabó György, avagy egy paradigmatikus kisebbségi alkotósors – hét életképben elbeszélve
Debreczeni Attila: A „természeti ember” fogalma Csokonai gondolkodásában
Erdődy Edit: Mándy Iván Kornétása
Fejér Ádám: Ady, magyarság, Európa. Ady és a magyar kultúra eszmetörténeti jelentőségéről
Jastrzebska, Jolanta: Mészöly Miklós narrációs képletei
Mózes Huba: Magyarországi szerzők a kolozsvári Napkelet spektrumában
Pomogáts Béla: Az integráció felé. A nyugati magyar irodalom befogadásáról
Rohonyi Zoltán: Döbrentei Gábor: studium és szerepartikuláció
Szabó Zsolt: Székely írók Szegeden 1929-ben
Széles Klára: „- ó, Európa, légy otthonom”. Európai eszmék peregrinációja: motívumok egyedi metaforizálódása a mai erdélyi lírában
Szigeti Lajos Sándor: Infinitivus és immigráció
Tötösy de Zepetnek, Steven: Kaffka Margit prózája: az irodalmi feminizmus kezdete Magyarországon
Vajda Gábor: Értékelési problémák az utóbbi két évtized jugoszláviai magyar irodalmában

III. kötet: Magyar nyelvészek külföldön – külföldiek Magyarországon

 

Petőfi S. János: A szemiotikai szövegtan mint határtudomány (Szövegtani kutatás magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel)
Artowicz, Elzbieta: A magyar nyelv hazai leírásának implikációi a külföldiek oktatásában
Békési Imre: Egy szempont a TeSWeST-ből
Bencze Lóránt: „Hungarians have a lot of cultivated lands” (On the Relationship of Hungarian, Old Turkish and Slavic Languages)
E. Berkes Zsuzsa: Lehetséges-e a szemiotikai szövegtan alkalmazása az iskolai oktatásban?
Berardi Hortobágyi Ildikó: A magyar nyelv oktatása Itáliában Várady Imre és Tóth László munkásságának tükrében
Csécsy-Somjen, Madelaine: Miért nehéz nyelv a magyar?
Csúcs Sándor: Magyarok a votjákoknál
Fazekas Tiborc: A német-magyar kapcsolatok szerepe a magyar nyelvtudomány kialakulásában (16-18. század)
Gerevich-Kopteff Éva: Magyarságőrzés és beilleszkedés Finnországban
Ginter Károly: Tanulmányi célú migráció Magyarországon a II. világháború után
Gortvay Erzsébet: Az anyanyelvi oktatás helyzete Kárpátalján 1945-től 1284 napjainkig
Gulya János: Sajnovics, Gyarmathi, Kőrösi Csoma és Göttinga
Güngörmü ordmasculine, Naciye: Magyar tudósok szerepe a török nyelvújítási mozgalomban
Gyarmath Olga: A helynevek vándorlása az Árpád-korban: Tarhos
Jordanova, Mirella: A magyar alanyos szószerkezetek és bolgár megfeleléseik
Kabán Annamária: Szabó T. Attila tudományos munkássága
Kemény Gábor: Stephen Ullmann (Ullmann István) felismerései a szinesztézia jelentéstani alapjairól
Keresztes László: Budenz József mordvinisztikai munkássága
Kontra Miklós: Tudománytörténeti vázlat ötvenhatos amerikai magyar nyelvészekről
Kótyuk István: Az ö-zés esetei az ungi nyelvjárásban
Latin János: Magyar nyelvtanítás a Columbia Egyetemen (1972-1979)
Máté Jakab: Petőfi S. János: általános nyelvészeti és szövegtani tevékenysége
Mikó Pálné: Magyar nyelvleírás a 19. század eleji Bécsben. Márton József és a többiek
Molnár Csikós László: Vendégmunkásság és anyanyelvi műveltség
Molnár Zoltán Miklós: Élőnyelvi vizsgálat és hungarológiai tevékenység
Murvai Olga: Határozottság és határozatlanság a mondatban
Nagy Jenő: Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár nyelv- és művelődéstörténeti jelentősége
Nagy L. János: Értékek és változások Petőfi Sándor János szövegvizsgálataiban
Perrot, Jean: Aurélien Sauvageot présantateur de la linguistique hongrois eaux linguistes français
Petőfi S. János: Megjegyzések a szemiotikai textológia általam kidolgozott koncepciójához
T. Somogyi Magda: A Magyarországon tanuló külföldi műszaki egyetemisták kapcsolata a magyar kultúrával
Somos Béla: Az imago és változásai
Szabó József: A jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek vizsgálatának néhány tanulsága
Szabó Zoltán: A kolozsvári magyar dialektológiai iskola
Szende Aladár: A magyar nyelv és kultúra tanítása a szórványmagyarságban
Szende Virág: Ideiglenesen külföldön tartózkodó családok nyelvi beilleszkedése
Szűts László: Kossa János nyelvművelő munkássága
Tolcsvay Nagy Gábor: Német eszmei hatások a magyar nyelvi normafelfogásban
Tóthné Litovkina Anna: Milyen és mennyi közmondás él a magyar köztudatban?

Varga József: A magyarságtudat alakulása a több nyelvű környezetben
Vass László: Megjegyzések szövegek makroorganizációjával kapcsolatban
Zaicz Gábor: Erdélyi István, a finnugor nyelvész
Zeman László: Hagyomány és kontextus

 

Hungarológia, hungarica, információ, oktatás

 

Alföldi László Mihály: Magyar iskolák Nyugaton, 1945-1985
Berke Barnabásné: Kurrens magyar nemzeti bibliográfiai információk külföldi elterjesztése számítógépes szolgáltatások útján
Faragó Lászlóné-Gál Júlia-Kovács Ilona: A külföldi hungarika gyűjtemények felmérése (A Hungarika-anyagot őrző külföldi könyvtárak címjegyzéke című sorozat munkálatai)
Fischer, Holger: Hungarológiai kutatási irányok nemzetközi együttműködése
Halászné Nagy Márta-Németh Mária-Kovács Ilona: Hungarika Névkataszter
Hanák Gábor: Elektronikus közösség (Out of Hungary)
Kovács Ilona: Hungarika dokumentációs műhely – koncepció és távlatok a külföldi hungarika információk feltárásában
Kovács Ilona: Könyvek „peregrinációja”: magyar könyvek Amerikában (1900-1930)
Lahdelma, Tuomo: A Jyväskyläi Egyetem hungarológiai programja
Lizanec, Petro: Magyarok és magyar tudományos intézmények Kárpátalján

 

Makkai Béla – N. Rácz Aranka-Kovács Ilona: Hungarika Információ és hungarológiai kutatás
Németh S. Katalin: Hungarikák a wolfenbütteli Herzog August Bibliothekban
Orvos Mária – Szerb Judit – Kovács Ilona: A hungarika bibliográfia rendszere
Pordány László: A szegedi angol nyelvű hungarológia 20 éve
Szilágyi Ferenc: A berlini Magyar Társaság (Bund Ungarischer Hochschüler) Emlékkönyve (1842-)
Tuomainen, Tuulikki: Die Forschungen zur Geschichte Ungarns an der Universität Jyväskylä (Finnland)

 

Migrációs folyamatok és hatásuk a népi kultúrára

 

Paládi-Kovács Attila: Újkori migrációs folyamatok az Alföldön és népi 1605 kultúra alakulása
Balassa Iván: A mezőgazdasági vándormunkások műveltség-közvetítő szerepe a Kárpát-medencében
Bárth János: Az észak-déli népmozgás szerepe a Duna-Tisza köze XVIII. századi népesedéstörténetében
Bellon Tibor: Az Alföld és a hegyvidék gazdasági kapcsolatrendszere
Beszédes Valéria: A szegedi kirajzású bácskai magyarok
Dankó Imre: Alföldi tanuló-cseregyerekek a Szepességen
Juhász Antal: Az elvándorlás és a megtelepedés összetevői a Duna-Tisza közi migrációban
Kiss Mária: Családok és kiscsoportok migrációja mint a peregrináció egy formája
Lukács László: A Dunántúl vándorai
Novák László: Migrációs folyamatok és a nagytájak szerepe a népi kultúrában
Székelyné Kőrösi Ilona: Telepítés és migráció egy alföldi mezőváros (Kiskőrös) 18-20. századi életében
Sztrinkó István: Migrációs folyamatok és hatásaik a 18. századi Kiskunság népi kultúrájára
Szűcs Judit: Migrációs és társadalmi rétegződés Pálmonostora és Jászszentlászló példáján
Ujváry Zoltán: A szokásmigráció néhány kérdése

 

A szegedi táj néphagyományai és művelődése

 

Bárkányi Ildikó: Gyermekjátékok Mórahalmon
Duró Annamária: A tanya és a zárt település kapcsolata a szegedi határban
Gráfik Imre: Szegedi vállalkozók a népi hajózásban a 19. század közepén
Kríza Ildikó: Mátyás-hagyomány a Dél-Alföldön
Péter László: Nátly József, 1801-1871
Szenti Tibor: A hódmezővásárhelyi és a szegedi nagytáj népességének többszázados társadalmi és családi kapcsolatai
Tripolsky Géza: A két Móra a Délvidéken

 

Folklór

 

Erdélyi Zsuzsanna: A szóbeli kultúra forrásszerepe az irodalomtörténeti kutatásban
Faragó József: A magyar-román összehasonlító balladakutatás
Musketyik, Leszja: Ukrainszkij folklor v vengerszkoj folklorisztyike konca XIX-XX vv
Nagy Ilona: Teremtés a magyar mondákban
Nagy Olga: Eszmék, áramlatok az erdélyi magyar néprajzkutatásban
Olosz Katalin: Magyar népköltészeti kutatások a két világháború közötti Romániában (1919-1940)
Ráduly János: Magyar folklórhagyományok a kibédi cigányság körében
Voigt Vilmos: Az európai folklór Magyarországon