Válság és kultúra

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

és az

Eötvös Loránd Tudományegyetem

nemzetközi doktorjelölt konferenciája

 

 Időpont:
2013. augusztus 22-23.

 

Helyszín:
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
„A” épület földszint, Kari Tanácsterem és 47-es előadóterem
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A

 

A konferencia helyszíne

 

******

A konferencia Szervezőbizottsága:

 Dobos István (elnök)
Tuomo Lahdelma
Monok István
Bene Sándor
Tverdota György
Gintli Tibor
Fenyvesi Kristóf (tudományos titkár)
Csapó Mónika (szervezőtitkár)

 ******

2013. AUGUSZTUS 22.

8.30 – REGISZTRÁCIÓ

9.00-9.20 MEGNYITÓ (Kari Tanácsterem)

         A konferenciát köszönti:

 • Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja
 • Tuomo Lahdelma, az NMT elnöke

9.20-10.30 PLENÁRIS ELŐADÁSOK (Kari Tanácsterem)

 • Eisemann György (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet): Kritikai észrevételek a kultúra, a nyelv és az irodalom tanulmányozásához
 • Hites Sándor (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet): Világok harca (A kultúra válsága és a válság kultúrája)

10.30-10.45 KÖNYVBEMUTATÓ (Kari Tanácsterem)

 • Átmenet és különbözőség: Magyarságtudományok kelet-közép-európai kontextusban / Transition and Difference: Hungarian Studies in East-Central-European Context, szerk. / ed. Fenyvesi Kristóf, lektorálták / reviewers Bene Sándor, Dobos István, Tuomo Lahdelma, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp., 2012.
  (A kötetet bemutatja Bene Sándor, az NMT főtitkára és a szerkesztő, Fenyvesi Kristóf)

10.45-11.00 KÁVÉSZÜNET

11.00-12.40 SZEKCIÓÜLÉSEK

Irodalomtudomány 1 (Kari Tanácsterem)

Elnök: Dobos István (Debreceni Egyetem BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

 • Teslár Ákos: Ady és a „Komp-ország” (rezümé: magyarangol)
 • Vizniczki Anita: Babits and the crisis of language – the moments when the idol of language is falling down (rezümé: magyar – angol)
 • Balogh Lilla: A homo aestheticus harca a homo moralis-szal. Szép Ernő válasza a morális, a gazdasági, a politikai és a kulturális válságokra (rezümé: magyarangol)
 • Nothnagel Zoltán: Mi a tétje a marxizmusnak József Attila gondolkodástörténetében? (rezümé: magyarangol)

Zenetudomány (47-es előadóterem)

Elnök: Vikárius László (MTA BTK Zenetudományi Intézet – Bartók Archívum)

 • Kádár Anett Julianna: Ferenc Liszt and the moral crises of 1849 (rezümé: magyar – angol)
 • Polgár Éva: Múltbeli értékek szerepe a jelen kor megújulásában: Bartók Béla Cantata Profana című kórus-zenekari művének átvitt értelmezése (rezümé: magyarangol)
 • Nakahara Yusuke: Companion for the Next Generations—Mikrokosmos from the Years of the Crisis of Humanity (rezümé: magyar – angol)

12.40-14.40 EBÉDSZÜNET

14.40-16.20 SZEKCIÓÜLÉSEK

Irodalomtudomány 2 (Kari Tanácsterem)

Elnök: Eisemann György (ELTE BTK, Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

 • Xantus Boróka: Az irodalmat elsekélyesítő zsurnalizmus? Műfaji hibriditás Ambrus Zoltán A Hét-ben megjelent szövegeiben (rezümé: magyarangol)
 • Lo Bello Maya: „Minden Egész eltörött”: válságtudat és a Nyugat kritikai gyakorlata (rezümé: magyar – angol)
 • Kodolányi Judit: A Magyar Csillag és az Együttes Vallomás (rezümé: magyarangol)
 • Elmaradt: Czomba Magdolna: A Csodaceruza folyóirat szerepe a kortárs magyar gyermekirodalomban (2009-2013) (rezümé: magyarangol)

 

Történettudomány 1 (47-es előadóterem)

Elnök: Monok István (NMT)

 • Cziczka Katalin: „Ez elmúlt gonosz üdőket beszéllöm” – Enyingi Török János és környezete egy viharos évszázad eseményeiben (rezümé: magyarangol)
 • Nemes István: Egy válság és a rá adott válaszok: a rendi társadalom reformkori krízise és annak nyelvi tükröződése az erdélyi vallásügyi viták politikai retorikájában (rezümé: magyarangol)
 • Kommer Erika: A temesvári Neue Banater Zeitung Nikolaus Bergwanger főszerkesztő idejében. (Különös tekintettel a diákoldalakra) (rezümé: magyarangol)

16.20-16.40 KÁVÉSZÜNET

16.40-18.20 SZEKCIÓÜLÉSEK

Irodalomtudomány 3 (Kari Tanácsterem)

Elnök: Hites Sándor (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

 • Maria Puca: The Hungarian avant-garde and the reception of Futurism in Hungary (rezümé: magyar – angol)
 • Gedeon Sarolta: Rövid áttekintés Dosztojevszkij műveinek recepciótörténetéről a XX. század magyarországi válságkorszakaiban (rezümé: magyarangol)
 • Bors Anikó: A „diadalmas világnézet” hatása a modern katolikus lírára a századfordulón (rezümé: magyarangol)
 • Elmaradt: Tatainé Liktor Katalin: Kiút a válságból. Az erdélyi magyar kultúra talpra állásának első évei (1918-1923) (rezümé: magyarangol)

Történettudomány 2 (47-es előadóterem)

Elnök: Balog Iván (Szegedi Tudományegyetem BTK Szociológia Tanszék)

 • Zbiskó Nikolett: A Magyarország-kép alakulása és válsága a dualizmus korában (rezümé: magyarangol)
 • Elmaradt: Farkas Szilárd: Válságfilozófiai kísérletek a századelő magyar filozófiájában (rezümé: magyarangol)
 • Dévényi Anna: Egy program a gazdasági és a lelki válság leküzdésére – Gömbös Gyula reformtervei (rezümé: magyarangol)
 • Tardy Anna: Válság-napló. A háború poétikája napló-szövegekben (rezümé: magyarangol)


2013. AUGUSZTUS 23.

9.00-10.40 SZEKCIÓÜLÉSEK

Irodalomtudomány 1 (Kari Tanácsterem)

Elnök: Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem BTK Művészet- és Kultúratudományi Tanszék)

 • Mihály Eszter: A nácizmus térhódítása Németországban Gyömrői Edit önéletrajzi regényének tükrében (rezümé: magyarangol)
 • Németh Ákos: Eltűnt kultúrák nyomában. Krizeológia és kulturális relativizmus Márai Sándor Istenek nyomában című útirajzában (rezümé: magyarangol)
 • Balogh Ákos: Válságképek Faludy Európájában és Amerikájában (rezümé: magyarangol)

Néprajz (47-es előadóterem)

Elnök: Mészáros Csaba (MTA BTK Néprajzi Intézet)

 • Tekei Erika: Etnológiai kutatások a privát és a nyilvános szféra határán – narratív stratégiák, konfliktusok, válságjelek (rezümé: magyarangol)
 • Elmaradt: Marinka Melinda: Identitásválság – kulturális reflexió: kríziskezelési minták egy elmagyarosodott sváb település lokális társadalmában (rezümé: magyarangol)
 • Ambrus László: A filoxéravész hatása egy magyar paraszti közösségre Tibolddaróc község példájának tükrében (rezümé: magyarangol)
 • Tasnády Erika: Az ének válsága (rezümé: magyarangol)

10.40-11.00 KÁVÉSZÜNET

11.00-12.40 SZEKCIÓÜLÉSEK

Irodalomtudomány 2 (Kari Tanácsterem)

Elnök: Schein Gábor (ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

 • Andorkó Júlia: Ideológia és válság az Utunk hasábjain (rezümé: magyarangol)
 • Jéga-Szabó Krisztina: Krízis és alkotás. A művész-női identifikáció kérdései Erdős Renée műveiben (rezümé: magyar – angol)
 • Lengyel Imre Zsolt: Tar Sándor korai novellái és a maszkulinitás problémája (rezümé: magyarangol)
 • Urbán Csilla: Ki a magyar író? (rezümé: magyarangol)

Nyelvtudomány (47-es előadóterem)

Elnök: Nádor Orsolya (KRE Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet)

 • Pap Tibor: A kisebbségpolitika nyelvtudományi bázisáról (rezümé: magyar – angol)
 • Attila Kiss: “Does it matter much what the EU wants?”: adult learners’ language biographies and ideologies about learning Hungarian in Romania (rezümé: magyar – angol)
 • Brenner János: A szabadkai magyar lakosság (anya)nyelvi tudatának vizsgálata a magyar nyelvű média összefüggésében (rezümé: magyarangol)
 • Magyar Szilvia: A kétnyelvűség és multikulturalitás kérdésköre Jyväskyläben – születésüktől fogva több kultúrához tartozó alanyok esetében. Különös tekintettel a finn-magyar kétnyelvű családok gyermekeire (rezümé: magyarangol)

12.40-14.40 EBÉDSZÜNET

14.40-16.20 SZEKCIÓÜLÉSEK

Irodalomtudomány 3 (Kari Tanácsterem)

Elnök: Bene Sándor (NMT)

 • Péterfy Sarolt: „Bojánjánosi idők következnek” – Jékely Zoltán kolozsvári évei 1940 és 1946 közti levelezésének tükrében (rezümé: magyarangol)
 • Novák Anikó: Értékválság és kultúra. Szeméttelep – Ócskapiac – Bolhapiac – Múzeum (rezümé: magyar – angol)
 • Pogrányi Péter: Műfajok válságban – a modern-posztmodern verses epika és a modern válságtudat (rezümé: magyar – angol)
 • Domán Csaba: A magyar beat, hippi, punk rock-poézis válság tematikái és kultúra alkotása (rezümé: magyar – angol)

Irodalomtudomány 4 (47-es előadóterem)

Elnök: Szörényi László (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

 • Sinka Judit Erzsébet: Petelei István, a válságba jutott kisember írója? A századutó megváltozott létérzékelése Petelei István novellisztikájában (rezümé: magyarangol)
 • Pfeiffer Tamás István: A halál és az angyal. Kosztolányi korai novelláinak motivikus és eszmetörténeti értelmezése (rezümé: magyarangol)
 • Farkas Zsuzsanna: Mozaikok Mészöly „pannon-freskójából” (rezümé: magyarangol)
 • Mihók Nóra Zsófia: Válság és színházkultúra (rezümé: magyar – angol)

16.20-16.40 KÁVÉSZÜNET

16.40-18.20 SZEKCIÓÜLÉSEK

Irodalomtudomány 5 (Kari Tanácsterem)

Elnök: Tuomo Lahdelma (NMT)

 • Szarvas Melinda: Nélkülözött zsenik, nélkülözhetetlen dilettánsok (rezümé: magyarangol)
 • Berényi Emőke: Minoritás és traumatizáltság. Trauma által újrakonstruálódó identitások Lovas Ildikó regénytrilógiájában (rezümé: magyarangol)
 • Sági Varga Kinga: A válság mentális és kulturális terei (rezümé: magyarangol)
 • Hajtman Kornél: A közös múlt feltérképezése. A régi irodalom mint a szlovák-magyar megbékélés egyik eszköze (rezümé: magyarangol)

Irodalomtudomány 6 (47-es előadóterem)

Elnök: Kappanyos András (MTA BTK Irodalomtudományi Intézet)

 • Inzsöl Kata: Az urbanizáció mint válságtapasztalat. Budapest-regények városparadigmája a századelőn (rezümé: magyar – angol)
 • Vigh Bence: Irodalmi válságkezelés, avagy Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam és más megoldások (rezümé: magyar – angol)
 • Patócs László: Érzékelés- és észlelet-orientált szubjektumok Bodor Ádám Verhovina madarai című regényében (rezümé: magyarangol)
 • Elmaradt: Szabó Anita: Az „értelemre merőleges” szemlélet mint a hang és a tekintet összefüggése (Weöres Sándor Harmadik szimfónia és Psyché című műveinek néhány motívuma) (rezümé: magyarangol)
 • Molnár Eszter: „Itt élned, halnod kell”? Oravecz Imre magyar kivándorlásregényeiről (rezümé: magyarangol)

18.20-18.30 SZÜNET

18.30 ZÁRSZÓ (Kari Tanácsterem)

 • Dobos István, a konferencia Szervezőbizottságának elnöke

19.00 FOGADÁS
a konferencia előadói és levezetőelnökei számára

 

A program nyomtatható változata ide kattintva tölthető le.