Társaságunk a 2015. évre egyedi támogatói döntés alapján a megelőző évvel egyező összeget, 4,456 M Ft-ot kapott az MTA-tól. Ez az összeg lehetővé tette alapműködésünk kielégítő folytatását, aminek érdemi összegű finanszírozására egyéb pályázati keretből nem nyílik mód. E költségek túlnyomó részét a Társaság munkáját koordináló Titkárság működtetése teszi ki. Az akadémiai támogatás melletti bevételeink a tagdíjakból és a sikeres pályázatokból keletkeznek, amelyekből főként publikációs és konferenciaszervezési tevékenységünket finanszírozzuk.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság közösen viseli az irodánknak is otthont adó MTA Bölcsészettudományi Kutatóközponttal a régi magyar irodalom és művelődéstörténet legnagyobb presztízsű díjának, a „Klaniczay-díjnak” a költségeit. A 2015. évi Klaniczay-díjat az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa, V. Ecsedy Judit nyerte el, a több éves, kiemelkedő színvonalú könyvtörténeti kutatás lezárását jelentő kiadványért: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, XVII. század, II, Kelet-magyarországi és erdélyi nyomdák, Lőcse, Kassa, kiad. Bánfi Szilvia, Pavercsik Ilona, Perger Péter, V. Ecsedy Judit, Bp., Balassi–OSzK, 2014 (Hungaria Typographica, 2/2).

Szakmai tevékenységünket 2015-ben is a megszokott keretek között folytattuk. A publikációkat illetően tudományos szempontból kiemelt tevékenységként kezeltük a 2013-ban, az ELTÉ-vel közösen rendezett Doktoriskolák IV. nemzetközi konferenciája (http://hungarologia.net/esemenyek/conferences-and-congresses/magyar-doktoriskolak-konferenciai/magyar-valsag-es-kultura/) előadásait közlő kiadvány sajtó alá rendezését, amely végül – a tervezetthez képest némi  csúszással – 2015 nyarán jelent meg, az Argumentum Kiadó gondozásában: Válság és kultúra: A doktori iskolák IV. nemzetközi magyarságtudományi konferenciájának előadásai, szerk. Bene Sándor, Dobos István, technikai szerk. Nyerges Judit, Bp., Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság–Argumentum Kiadó, 2015, 472 l. (On-demand elektronikus elérhetősége: http://real.mtak.hu/30953/) Megjelent még a Patrimónium és társadalom a 20. században. A VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai szerk. Barna Gábor, Keszeg Vilmos, Kolozsvár–Budapest, Kriza János Néprajzi Társaság–Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2015, 356 l.

Periodikumaink között (az Akadémiai Kiadó közreműködésével, a Balassi Intézet kiegészítő támogatásával) egy kötetbe összevonva jelentettük meg idegen nyelvű magyarságtudományi folyóiratunk, a Hungarian Studies 29. évfolyamának (2015) két számát. (A tartalmat ld.: http://www.akademiai.com/toc/044/29/1-2) Évkönyvünk, a Balassi Intézettel, az Országos Széchényi Könyvtárral és a Magyar Országos Levéltárral közösen kiadott Lymbus: Magyarságtudományi forrásközlemények (főszerk. Ujváry Gábor, szerk. Lengyel Réka) aktuális kötete szintén publikálásra került a tárgyév folyamán, gazdag művelődéstörténeti és hungarológiai tartalommal (http://epa.oszk.hu/01500/01500/00011/pdf/). Fenyvesi Kristóf és Patócs László vendégszerkesztésében a „Válság és kultúra” doktoriskolai kötetét megelőzően, a Híd c. újvidéki folyóiratban válogatás jelent meg a konferencia anyagából (elektronikus kivonat: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/47687).

Rendezvényeink közül a tárgyévben is sor került a nagy érdeklődéssel kísért, interdiszciplináris tárgyú doktoriskolai konferenciára, „Időértelmezések a magyarságtudományokban: A doktoriskolák V. nemzetközi konferenciája” címmel, Pécsett, 2015. augusztus 27–28-án (a programot ld.: http://hungarologia.net/wp-content/uploads/Program-Id%C5%91%C3%A9rtelmez%C3%A9sek-a-magyars%C3%A1gtudom%C3%A1nyokban.pdf). A konferencia előadásainak kiadását a korábbiakhoz hasonlóan készítjük elő, reményeink szerint a 2016-os év folyamán sikerül a kötetet megjelentetni.

Folytattuk a 2016-ban sorra kerülő VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Kultúra és tudományköziség: magyarságtudomány a 21. században) előkészítését. A rendezvényt fogadó Pécsi Tudományegyetemen felállt és 2015. folyamán több operatív ülést is tartott a Szervezőbizottság, megszületett a Kongresszus szakmai programját ismertető 2. körlevél (http://hungarologia.net/wp-content/uploads/2016/02/VIII-Hungarologiai-Kongresszus-2-korlevel.pdf), beindult a rendezvényt koordináló honlap is (http://hungkong2016.hu/). Az előadásjavaslatok fogadása március 1-jén zárult; a szervezés a korábbi csúszás ellenére jó ütemben halad. A Kongresszus zárásaként kerül majd sor a Társaság ötévente esedékes tisztújító közgyűlésére: az ezt előkészítő szavazás és az új vezetőségi és választmányi jelöltlista összeállítása megtörtént (http://hungarologia.net/2016-evi-tisztujito-kozgyules/).

A Társaság szervezeti életét szabályozó rendezvényeinket 2015-ben is a korábbi rendszerességgel és formában tartottuk meg: elektronikus úton személyes részvétellel rendezett közgyűlés (2015. május 13.); választmányi ülés (Pécs, 2015. augusztus 29.); Alapszabályt módosító rendkívüli közgyűlés (Budapest, 2015. december 15.). Társaságunk belső információáramlásának fő csatornája továbbra is a levelezőlista (http://hungarologia.net/listserv/). Nagy súlyt helyezünk azonban arra, hogy a tagságon túl, szélesebb körben is terjedjenek a hungarológiai hírek, kutatási eredmények. Ennek legfontosabb eszköze a Társaság titkárságán szerkesztett honlap (http://hungarologia.net/).

*

Mindazoknak köszönetünket tolmácsoljuk, akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával támogatták Társaságunkat, a következő bevallás alkalmával pedig 1%-os adófelajánlásukat továbbra is a 19007689–1–41-es adószámunk feltüntetésével várjuk.

*

A Társaság éves tagdíja 30 euró, vagy 7.000 forint, amely átutalható számlaszámunkra: Erste Bank Hungary Zrt. 11991102–02102744–00000000, SWIFT kód: GIBAHUHB, nemzetközi bankszámlaszám (IBAN): HU31 1199 1102 0210 2744 0000 0000.

*

Titkárságunk e-mail címe a továbbiakban is nmtt@iif.hu. Levelezési címünk: 1014 Budapest, Országház u. 30. II/1. vagy H-1250 Budapest, Pf. 9.